THÔNG BÁO

Về việc tổ chức mở lớp học bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên người DTTS tại Trường Đại học Tây Nguyên

Link đăng ký: https://forms.gle/KTNUtgkkECHGyopN9

Có thông báo đính kèm