Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2107/QĐ-ĐHTN

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên

 
   

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

 

Căn cứ Quyết định số 298/CP, ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Luật giáo dục Quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 937/2003/QĐ-BGDĐT ngày 03/03/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trung tâm GDQP Tây Nguyên trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên; Quyết định số 433/QĐ-BGDĐT, ngày 15/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên;

Căncứ Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; Quyết định số 2320/QĐ-BQP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 8/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1406/QĐ-ĐHTN ngày 17/7/2017; Quyết định số 1407/QĐ-ĐHTN ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Vụ GDQPAN/BGDĐT;                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, HĐ Trường;

- HT, các PHT;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;                                                              (Đã ký)

- Các đơn vị liên kết;

- Lưu: VT, TCCB, TTGDQPAN.

                                                                                   TS. Nguyễn Thanh Trúc

 

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục

Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2107/QĐ-ĐHTN, ngày 23/10/2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên (sau đây viết tắt là Trung tâm); liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh (viết tắt là GDQPAN) giữa Trung tâm với các đơn vị liên kết.

2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Trung tâm, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, học sinh, sinh viên (viết tắt là HSSV), đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (viết tắt là BDKTQPAN) do Trung tâm trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Trung tâm

Trung tâm là một đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, có chức năng giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Trung tâm

1. Chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường, Chi ủy, Chi bộ Trung tâm và sự quản lý, điều hành của Giám đốc Trung tâm (Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên).

2. Kết hợp chặt chẽ giữa GDQPANvới giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện.

3. Giáo dục toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phù hợp với từng đối tượng, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành.

Điều 4. Mục đích, nguyên tắc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Mục đích

Nhằm thực hiện chương trình GDQPAN, công nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ GDQPAN, giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN và bảng điểm cho HSSV.

2. Nguyên tắc

Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung, chương trình GDQPAN theo quy định hiện hành và bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tuân thủ sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp có thẩm quyền.

Phát huy trách nhiệm và bảo đảm hài hòa lợi ích các bên theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động liên kết giảng dạy môn học GDQPAN giữa Trung tâm với các cơ sở giáo dục được thực hiện theo phân luồng liên kết và thông qua hợp đồng đào tạo.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Phối hợp với các cơ sở giáo dục theo phân luồng liên kết, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch liên kết, kế hoạch thực hiện môn học GDQPAN, BDKTQPAN;

2. Ban hành nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm;

3. Tổ chức quản lý, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm theo nếp sống quân sự cho HSSV, đối tượng BDKTQPAN và một số đối tượng liên quan khác;

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn tài liệu về GDQPAN tại Trung tâm;

5. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ quản lý; tổ chức hội thi, hội thao GDQPAN;

6. Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên, HSSV, đối tượng BDKTQPAN và người lao động của Trung tâm;

7. Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, đối tượng BDKTQPAN với đơn vị liên kết và tổ chức liên quan; cấp chứng chỉ GDQPAN, giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN và bảng điểm cho HSSV; cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQPAN cho đối tượng bồi dưỡng do Trung tâm giảng dạy, bồi dưỡng;

8. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức hoạt động của Trung tâm

1.Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

a) Ban Giám đốc Trung tâm, gồm: Giám đốc và các phó Giám đốc. Giám đốc do Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên kiêm nhiệm; phó Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định; phó Giám đốc đào tạo do sĩ quan biệt phái đảm nhiệm.

b) Các bộ phận của Trung tâm, gồm: Hội đồng Khoa học và đào tạo; Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Ban Đào tạo, quản lý sinh viên; Ban Hành chính, tổng hợp; Ban Hậu cần, Kỹ thuật; Bộ môn Chính trị; Bộ môn Quân sự.

c) Tổ chức đơn vị, cán bộ quản lý HSSV, đối tượng BDKTQPAN.

d) Tổ chức Đảng, đoàn thể (Chi bộ, Công đoàn bộ phận).

2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận

a) Giám đốc

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, đào tạo và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

Quản lý, sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Trung tâm;

Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên, người lao động và bảo đảm các quyền lợi cho HSSV học tập tại Trung tâm;

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các tài sản của Trung tâm; quản lý tài chính theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Quyền hạn của Giám đốc Trung tâm:

Ký hợp đồng đào tạo với đơn vị liên kết;

Phê duyệt kế hoạch giảng dạy hàng năm;

Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh theo thẩm quyền;

Ký hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm khi được phân cấp (nếu có);

Quyết định thu, chi kinh phí theo quy định hiện hành;

Quyết định khen thưởng và kỷ luật theo quy định;

Công nhận kết quả học tập, ký chứng chỉ GDQPAN, giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN và bảng điểm cho HSSV; cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQPAN cho đối tượng 4.

b) Phó Giám đốc

Là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc theo nhiệm vụ được giao.

c) Hội đồng Khoa học và đào tạo

Hội đồng Khoa học và đào tạo Trung tâm được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ:

Tư vấn cho Giám đốc về hoạt động nghiên cứu khoa học và nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho HSSV, BDKTQPAN;

Tổ chức hội thảo đánh giá đề tài khoa học cấp cơ sở và đánh giá giờ giảng của giảng viên Trung tâm;

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

d) Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật

Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật Trung tâm được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ:

Phối hợp với Công đoàn bộ phận Trung tâm tư vấn cho cấp Ủy, Ban Giám đốc Trung tâm về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của Trung tâm;

Xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác và nghiên cứu khoa học trình Giám đốc, Nhà trường khen thưởng;

Xem xét các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật đề nghị Giám đốc hoặc cấp trên quyết định;

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

đ) Ban Đào tạo, quản lý sinh viên

Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, quản lý HSSV, đối tượng BDKTQPAN. Có nhiệm vụ:

Chủ trì, phối hợp cùng với các bộ phận chức năng của Trung tâm, đơn vị liên kết với Trung tâm, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện môn học GDQPAN năm học, khóa học và BDKTQPAN từng khóa trình Giám đốc Trung tâm, Nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng hợp đồng liên kết; tổ chức tiếp nhận và bàn giao HSSV, đối tượng BDKTQPAN giữa Trung tâm với các đơn vị liên kết, cơ quan, tổ chức; cung cấp cho các trường liên kết, cơ quan, tổ chức liên quan kế hoạch giảng dạy của khóa học và hồ sơ HSSV;

Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức, quản lý các khóa học (đợt học) quốc phòng an ninh (đại đội, trung đội) và phối hợp với các cơ quan của Trung tâm thực hiện;

Xây dựng kế hoạch đào tạo, lịch giảng dạy, bố trí giảng đường, phòng học, thao trường, bãi tập, trường bắn, hoạt động ngoại khóa và thăm quan cho HSSV, đối tượng BDKTQPAN;

Xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hợp đồng thỉnh giảng cho từng khóa học, năm học;

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, quản lý, lưu trữ hồ sơ học tập của HSSV, đối tượng BDKTQPAN theo quy định;

Tham mưu cho Giám đốc về công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

e) Ban Hành chính, tổng hợp

Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện về công tác hành chính, tổ chức của Trung tâm. Có nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc bảo đảm chế độ, chính sách, cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên, HSSV, đối tượng BDKTQPAN và người lao động;

Thực hiện quy định đóng quân, canh phòng, tham gia xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh, an toàn; thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thảm họa, thiên tai theo kế hoạch của Nhà trường;

Hướng dẫn các lớp HSSV công tác thi đua, tổ chức giao ban, sinh hoạt lớp, tuần tra canh gác, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong Trung tâm;

Thực hiện công tác khai giảng, bế giảng, thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết khóa học;

Thực hiện chế độ kiểm tra, đôn đốc theo quy định và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 f) Ban Hậu cần, Kỹ thuật

Là cơ quan chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, văn thư. Có nhiệm vụ:

Lập kế hoạch đề nghị mua sắm, sửa chữa vật chất, trang thiết bị, bảo đảm về điện, nước và các loại vật chất, kỹ thuật khác phục vụ sinh hoạt nội trú của HSSV, đối tượng BDKTQPAN;

Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, trang phục HSSV và các trang thiết bị dạy học khác;

Phối hợp tổ chức công tác phòng bệnh, chữa bệnh và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm ăn uống cho HSSV;

Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất;

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

g) Bộ môn (Chính trị, Quân sự)

Tổ chức biên soạn đề cương, bài giảng, tài liệu tham khảo, thông qua giáo án, bài giảng theo phân cấp;

Chịu trách nhiệm quản lý về nội dung, chương trình; đề xuất phân công giảng dạy cho giảng viên và danh mục vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập;

Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, kiểm tra và đáp án; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập;

Tham gia, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm quân sự cho giảng viên;

Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học.

h) Tổ chức đơn vị, cán bộ quản lý HSSV, đối tượng BDKTQPAN

Trong mỗi khóa học, biên chế HSSV thành các đơn vị: Đại đội, trung đội, tiểu đội theo mô hình đơn vị bộ binh trong Quân đội (có vận dụng phù hợp với thực tiễn).

Đại đội trưởng (chủ nhiệm lớp), là giảng viên của Trung tâm kiêm nhiệm; phó đại đội trưởng (nếu có), trung đội trưởng, tiểu đội trưởng do HSSV kiêm nhiệm.

 Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý HSSV trong từng khóa học do Giám đốc Trung tâm quyết định.

i) Tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể

Gồm Chi bộ Trung tâm và Công đoàn bộ phận Trung tâm: Thực hiện chức năng nhiệm vụ và hoạt động theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Điều 7. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Đối với hệ cao đẳng, đại học

Thực hiện theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gồm 4 học phần, thời lượng 165 tiết, tương đương 08 tín chỉ.

2. Đối với hệ liên thông từ trung cấp lên đại học

Học bổ sung học phần 2 và học phần 4, thời lượng 90 tiết (theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Đối với hệ cao đẳng nghề

Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Đối với trình độ khác (theo các văn bản quy định hiện hành).

Điều 8. Hình thức và thời gian đào tạo

1. Hình thức đào tạo: Theo niên chế.

2. Thời gian đào tạo: Đối với cao đẳng, đại học 04 tuần; liên thông đại học 02 tuần; cao đẳng nghề 02 tuần; đối tượng BDKTQPAN từ 03-04 ngày.

3. Thời gian giảng dạy: Một ngày bố trí không quá 10 tiết. Mỗi tiết được tính bằng 45 phút.

Điều 9. Tổ chức lớp học

Lớp học lý thuyết có thể bố trí lớp ghép nhưng phải phù hợp với phương pháp dạy, học và sức chứa của phòng học.

Lớp học thực hành không quá 40 HSSV.

Điều 10. Tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần

1. Số lần kiểm tra, thi kết thúc học phần

Trong một khóa học, mỗi học phần tổ chức 01 lần kiểm tra. Tổ chức 01 lần thi kết thúc học phần đối với những HSSV đang học khóa học đó và đối với những HSSV chưa dự thi kết thúc học phần lần 1 của khóa học trước đó, hoặc đã thi học phần lần 1 của khóa học trước đó nhưng kết quả học phần chưa đạt yêu cầu.

Tổ chức 01 kỳ thi phụ cuối mỗi học kỳ cho tất cả các học phần đối với những HSSV chưa dự thi kết thúc học phần lần 1, hoặc đã thi học phần lần 1 nhưng kết quả học phần vẫn chưa đạt yêu cầu.

2. Kế hoạch thi

Ban Đào tạo, quản lý sinh viên xây dựng lịch thi, trình Hiệu trưởng phê duyệt và công bố ngay trong tuần đầu tiên của khóa học.

3. Danh sách HSSV dự thi

Danh sách HSSV dự thi được lập theo đơn vị lớp học do Ban Đào tạo, quản lý sinh viên cung cấp.

4. Tổ chức thi

Trước mỗi khóa học, Trung tâm thành lập Ban đề thi và Ban coi thi trình Hiệu trưởng phê duyệt làm cơ sở để thực hiện.

Mỗi phòng thi bố trí không quá 60 HSSV và hai cán bộ coi thi.

Điều 11. Đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần HSSV được dự thi kết thúc học phần

1. Ra đề và làm đề thi

Câu hỏi, đáp án đề thi do giảng viên thực hiện, bộ môn thông qua và phối hợp với Ban Đào tạo, quản lý sinh viên thành lập ngân hàng đề thi;

Ngân hàng đề thi do Ban Đào tạo, quản lý sinh viên quản lý theo quy định;

Trưởng ban đề thi tổ chức bốc thăm đề cùng cán bộ coi thi trước mỗi lần thi.

2. Số lượng đề thi

Thi tự luận: Mỗi học phần phải có ít nhất 08 đề thi (riêng học phần 3 có ít nhất 04 đề), mỗi đề thi phải có ít nhất 2 câu hỏi.

Thi trắc nghiệm: Mỗi học phần phải có ít nhất 08 mã đề thi. Mỗi mã đề thi có 50 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thi trắc nghiệm có 04 lựa chọn.

3. Thời gian làm bài kiểm tra, bài thi

Tên học phần

Kiểm tra

học phần

Thi  kết  thúc  học phần

Tự luận

Trắc nghiệm

Thực hành

HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh

của Đảng Cộng sản Việt Nam.

30-45 phút

70 phút

50 phút

 

HP2: Công tác quốc phòng và an ninh.

30-45 phút

60 phút

50 phút

 

HP3: Quân sự chung.

30-45 phút hoặc thực hành

45 phút

 

 

HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và

chiến thuật

30-45 phút hoặc thực hành

60 phút

 

Không quá 10 phút/1sv

 

 

4. Hình thức kiểm tra, thi

Có thể áp dụng một trong các hình thức: Tự luận, trắc nghiệm, thực hành. Hình thức kiểm tra, thi được Trung tâm xác định và thông báo ngay từ đầu khóa học (đợt học).

5. Chấm kiểm tra, chấm thi, quản lý bài thi và công bố điểm

a) Chấm kiểm tra: Do giảng viên được phân công đảm nhiệm.

b) Chấm thi

Chấm thi thực hành: Do hai giảng viên thực hiện, điểm thi được công bố ngay sau mỗi buổi thi khi hai giảng viên thống nhất được điểm chấm. Trong trường hợp hai giảng viên không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi đề nghị Trưởng Bộ môn quyết định.

Chấm thi tự luận, trắc nghiệm: Giảng viên phải chấm thi tại địa điểm quy định và hoàn thành công tác chấm thi đúng tiến độ thời gian.

c) Quản lý bài thi và công bố điểm

Bài thi được lưu giữ tại Trung tâm ít nhất là 02 năm tính từ ngày thi.

Ban Đào tạo, quản lý sinh viên chịu trách nhiệm nhập điểm của các học phần và lưu trữ lâu dài các loại bảng điểm.

Điểm học phần, điểm môn học được công bố trên hệ thống mạng của Nhà trường, chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc khóa học.

6. Số lần HSSV được dự thi

a) HSSV vắng mặt thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng thì coi như đã dự thi lần thứ nhất và phải nhận điểm 0. Những HSSV này chỉ được dự thi một lần ở kỳ thi phụ hoặc tại kỳ thi kết thúc học phần của các khóa học kế tiếp.

b) HSSV vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi đó, nếu được Ban Giám đốc, Ban Đào tạo cho phép, được dự thi bổ sung ngay sau đó trước khi kết thúc khóa học, điểm thi học phần được coi là điểm thi lần đầu. Những HSSV này chỉ được dự thi lần hai (nếu có) tại các kỳ thi kết thúc học phần tổ chức cho HSSV các khóa học kế tiếp hoặc trong kỳ thi phụ nhưng không được kéo dài quá 01 năm.

Điều 12. Cách đánh giá điểm bộ phận, điểm học phần, điểm môn học

1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Điểm đánh giá bộ phận (điểm tích lũy) bao gồm: điểm đánh giá rèn luyện 60%; điểm kiểm tra định kỳ 40%.

3. Điểm học phần là tổng điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng (điểm đánh giá bộ phận có trọng số 30%; điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%). Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

4. Điểm môn học GDQPAN chỉ được tính khi điểm từng học phần lớn hơn hoặc bằng 5. Điểm môn học bằng tổng điểm các học phần được quy định cho từng đối tượng đào tạo (mỗi học phần trước khi tính tổng phải nhân với hệ số tín chỉ tương ứng) chia cho tổng số tín chỉ của các học phần được quy định cho từng đối tượng đào tạo.

Điểm MH =                 

 

Ví dụ: Công thức tính điểm môn học GDQPAN đối với trình độ đại học:

            [(Điểm HP1 x 3) + (Điểm HP2 x 2) + (Điểm HP3 x 1) + (Điểm HP4 x 2)]

8

5. Phân loại kết quả học tập môn học

Điểm số

Xếp loại

Ghi chú

Từ 9 đến 10

Xuất sắc

 

Từ 8 đến cận 9

Giỏi

 

Từ 7 đến cận 8

Khá

 

Từ 5 đến cận 7

Trung bình

 

Có ít nhất 1 học phần dưới 5

Không đạt

Chưa hoàn thành môn học

Điều 13. Xử lý kỷ luật đối với cán bộ vi phạm quy định về coi, chấm thi và HSSV vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

1. Cán bộ coi thi, giảng viên chấm thi vi phạm quy định về coi thi, chấm thi, tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

2. HSSV trong dự kiểm tra, thi nếu vi phạm quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật đối với từng học phần đã vi phạm theo quy chế thi của Nhà trường.

Điều 14. Cấm thi, thi lần 2, học lại

1. Cấm thi học phần đối với HSSV vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) HSSV vắng mặt trên 20% tổng quỹ thời gian dự lớp của mỗi học phần (trừ các trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng, nhưng không quá 30% tổng quỹ thời gian của mỗi học phần và được sự đồng ý của Giám đốc);

b) HSSV chưa có điểm kiểm tra giữa học phần;

c) HSSV vi phạm kỷ luật bị xử lý hình thức cảnh cáo trước Trung tâm.

2. Các trường hợp thi học phần lần 2

a) HSSV đã dự thi kết thúc học phần lần 1, nhưng điểm học phần < 5;

b) HSSV vắng mặt ở lần thi thứ nhất.

3. Các trường hợp phải học lại

a) HSSV bị cấm thi;

b) HSSV bị đình chỉ thi;

c) HSSV đã thi lần 2, nhưng điểm học phần < 5;

d) HSSV bị đình chỉ học GDQPAN.

4. Đăng ký học lại

a) HSSV học lại từng học phần được đăng ký học vào các khóa học kế tiếp hoặc học kỳ hè hoặc lớp học theo nhu cầu;

b) Nếu sinh viên phải học lại 4 học phần, được đăng ký học lại vào các khóa học trong năm theo kế hoạch.

Điều 15. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQPAN

1. Đối tượng được miễn học môn học GDQPAN

a) HSSV có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) HSSV đã có chứng chỉ GDQPAN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) HSSV là người nước ngoài.

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQPAN, gồm: HSSV có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.

3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

a) HSSV là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) HSSV không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) HSSV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQPAN

a) HSSV vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị (phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi HSSV điều trị);

b) HSSV là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Điều 16. Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh; giấy chứng nhận hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Điều kiện

a) Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) được cấp chứng chỉ GDQPAN (chương trình 165 tiết, liên thông đại học 90 tiết) hoặc giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN (chương trình 75 tiết);

b) Đối tượng BDKTQPAN đã hoàn thành nội dung, chương trình bồi dưỡng và có kết quả điểm đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

2. Thẩm quyền

Giám đốc Trung tâm cấp chứng chỉ GDQPAN; giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN; Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4).

Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận Giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Lập danh sách sinh viên nhận chứng chỉ, giấy chứng nhận Giáo dục quốc phòng và an ninh;

2. Vào sổ gốc quản lý cấp phát văn bằng tốt nghiệp;

3. Thông báo kế hoạch cấp phát trên website của Nhà trường;

4. Thông báo cho các đơn vị có liên quan;

5. Tổ chức cấp cho từng sinh viên theo kế hoạch (sinh viên tập trung theo lớp, mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên. Trực tiếp nhận và ký vào sổ quản lý).

Điều 18. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Đối tượng BDKTQPAN: Thực hiện theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng.

2. Tổ chức bồi dưỡng: Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường hoặc các đơn vị liên kết.

Điều 19. Hoạt động khoa học

Hoạt động khoa học được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà trường;

Trung tâm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ viên chức thực hiện các hoạt động khoa học. Việc hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Chương IV

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HSSV, ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Mục 1

QUẢN LÝ HSSV HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Điều 20. Các chế độ trong ngày, trong tuần

1. Chế độ trong ngày

a) Báo thức(thức dậy)

b) Thể dục buổi sáng

c) Kiểm tra sáng (nội vụ, vệ sinh, tác phong…)

d) Ăn uống

đ) Học tập, công tác

e) Bảo quản vũ khí trang bị

g) Giao ban, hội ý

h) Hoạt động ngoại khóa

i) Sinh hoạt, đọc báo, nghe tin

k) Điểm danh, điểm quân số

l) Ngủ, nghỉ                                                   

2. Chế độ trong tuần

a) Chào cờ

b) Thông báo tình hình

c) Tổng vệ sinh

3. Thời gian biểu(phụ lục I)

Điều 21. Hoạt động chấm điểm thi đua

Hoạt động chấm điểm thi đua đối với HSSV được Trung tâm thực hiện hằng ngày và toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động. Điểm thi đua là một trong những căn cứ để xác định thành tích thi đua của các đơn vị và tính điểm rèn luyện đối với từng HSSV (phụ lục II).

Điều 22. Hoạt động ăn tập trung

Tổ chức cho HSSV ăn tập trung tại bếp ăn của Trung tâm (phụ lục III).

Điều 23. Chức trách nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức trong quản lý HSSV, đối tượng bồi dưỡng

1. Trực điều hành

Người trực điều hành là phó Giám đốc Trung tâm luân phiên đảm nhiệm theo lịch trực, có nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm trong thời gian trực;

b) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác điều hành hoạt động của Trung tâm;

c) Tổ chức nhận xét tuần.

2. Trực Trung tâm

Trực Trung tâm là cán bộ, viên chức được Giám đốc phân công, thời gian trực từ 17h00 ngày hôm trước đến 17h00 ngày hôm sau, có nhiệm vụ:

a) Điều hành, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác, học tập, rèn luyện và sinh hoạt theo kế hoạch;

b) Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, kỷ luật trong ngày;

c) Trực tiếp điều hành trực ban, phân đội canh gác đảm bảo an toàn khu vực Trung tâm. Duy trì các chế độ theo lịch thời gian và giải quyết các vụ việc trong ngày;

d) Trong thời gian trực phải có mặt thường xuyên ở Trung tâm, nếu vắng mặt vì lý do đột xuất phải báo cáo với cán bộ Trực điều hành để cử người thay thế;

đ) Chủ trì giao ban, thông báo cho người trực kế tiếp trước ít nhất 02 giờ; tổng hợp hoạt động, ghi chép đầy đủ tình hình và ký xác nhận vào sổ trực Trung tâm;

e) Báo cáo tình hình trong ngày và đột xuất để Trực điều hành kịp thời xử lý.

3. Đại đội trưởng (giảng viên chủ nhiệm): Là giảng viên của Trung tâm do Giám đốc phân công, có nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận và quản lý đơn vị được phân công về mọi mặt;

b) Trực tiếp hướng dẫn, duy trì HSSV thực hiện các quy định trong học tập và rèn luyện;

c) Thường xuyên thu thập thông tin về mọi mặt của HSSV; tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ giảng viên, cán bộ của Trung tâm và các chủ thể khác làm cơ sở giáo dục HSSV;

d) Chủ trì sinh hoạt đơn vị mỗi tuần ít nhất một lần;

đ) Chấm điểm rèn luyện cho HSSV của đơn vị được phân công quản lý;

e) Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với đơn vịđược phân công quản lý.

4. Phó đại đội trưởng, trung đội trưởng, phó trung đội trưởng, tiểu đội trưởng do HSSV kiêm nhiệm, được Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm trong từng khóa học, đợt học, có nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vịtrong quá trình học tập, rèn luyện và các hoạt động khác;

b) Căn cứ kế hoạch trong ngày, tuần và các nhiệm vụ được giao để trực tiếp triển khai, đôn đốc, kiểm tra đơn vị thực hiện theo quy định;

c) Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các thành viên (canh gác, trực phòng ở, vệ sinh ký túc xá, giảng đường, mang vật chất huấn luyện,...);

d) Kiểm tra, báo cáo quân số trước khi học tập, công tác; tham gia giao ban hàng ngày; duy trì đơn vị giao ban, sinh hoạt theo quy định;

đ) Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chấm điểm rèn luyện của các thành viên trong đơn vị; giúp đỡ các HSSV ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn…; chỉ huy đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

5. Trực ban nội vụ: Do cán bộ trung đội luân phiên đảm nhiệm trong thời gian từ 17h00 ngày hôm trước đến 17h00 ngày hôm sau. Có nhiệm vụ:

a) Căn cứ lịch công tác trong ngày để duy trì, kiểm tra các hoạt động của HSSV theo thời gian biểu; truyền đạt các chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy đến các đơn vị để thực hiện;

b) Tổng hợp tình hình mọi mặt của các đơn vị và tình hình có liên quan, báo cáo cán bộ trực Trung tâm để kịp thời giải quyết các sự việc xảy ra trong ngày; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm;

c) Theo dõi, kiểm tra, duy trì chấm điểm thi đua, tổng hợp tình hình ghi vào sổ nhật ký, thông báo cho trực ban ngày kế tiếp và tiến hành giao ban theo quy định;

d) Kiểm tra bộ phận canh gác bảo đảm an toàn khu vực Trung tâm và thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao.

6. Trực nhật: Do HSSV đảm nhiệm theo sự phân công của tiểu đội trưởng, có nhiệm vụ:

a) Vệ sinh phòng ở, phòng học và các khu vực được phân công;

b) Chuẩn bị vật chất có liên quan đến buổi học, mở, tắt các thiết bị điện, đóng cửa, trả vật chất khi kết thúc buổi học;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Điều 24. Hoạt động tuần tra, canh gác

Hoạt độngtuần tra, canh gác nhằm bảo vệ an toàn cho những khu vực được giao, bảo vệ trang bị, tài sản, duy trì kỷ luật, trật tự ra, vào Trung tâm (nội dung cụ thể thực hiện theo Phụ lục IV).

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của HSSV, đối tượng BDKTQPAN

1. HSSV, đối tượng BDKTQPAN có nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện đầy đủ nội quy của Trung tâm (Phụ lục V)và kế hoạch học tập, rèn luyện trong khóa học;

b) Tham gia quản lý, bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu, trang phục dùng chung và cơ sở vật chất được giao;

c) Thực hiện nếp sống văn hóa, cảnh quan môi trường và tham gia hoạt động ngoại khóa của Trung tâm;

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. HSSV, đối tượng BDKTQPAN có các quyền sau:

a) Được phổ biến các văn bản pháp luật về GDQPAN, nội quy của Trung tâm;

b) Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định trong thời gian học tập tại Trung tâm;

c) Được thông báo kết quả học tập, rèn luyện tại Trung tâm, được cấp chứng chỉ GDQPAN hoặc giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN, bảng điểm GDQPAN hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQPAN theo quy định;

d) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Mục 2

QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Điều 26. Đối tượng trọ tại KTX Trung tâm

1. Người trọ là cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên đang giảng dạy, học tập và công tác tại Trường Đại học Tây Nguyên đã ký hợp đồng với Trung tâm.

2. Người trọ ở Trung tâm ngoài việc phải thực hiện các quy định của Nhà trường còn phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội quy đối với người trọ của Trung tâm (Phụ lục VI).

3. Tổ chức thành lập đội tự quản ký túc xá để phối hợp với Trung tâm trong hoạt động quản lý người trọ. Chức năng, nhiệm vụ của Đội tự quản được thể hiện trong Phụ lục VII, ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 27. Căn tin

1. Người làm dịch vụ căn tin tại Trung tâm là người được Nhà trường ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụ tại Trung tâm và người được chủ căn tin thuê hợp đồng lao động.

2. Người làm dịch vụ tại căn tin chịu sự quản lý hành chính, giám sát của Trung tâm. Ngoài việc thực hiện các quy định của Nhà trường còn phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Chương V

CÔNG TÁC HẬU CẦN, KỸ THUẬT, TÀI CHÍNH

Điều 28. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật

Căn cứ vào các kế hoạch năm học, Ban Hậu cần, Kỹ thuật phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc đảm bảo vật chất, kinh phí phục vụ các hoạt động dạy học và các hoạt động khác của Trung tâm.

Điều 29. Công tác quản lý tài chính

1. Trung tâm thực hiện công tác kế toán ban đầu đối với các khoản thu nộp về Trường theo hướng dẫn của Phòng Kế hoạch Tài chính.

2. Đối với các khoản thu trích lập quỹ phúc lợi của Trung tâm thực hiện theo Quy định thu chi nội bộ.

Điều 30. Công tác quản lý cơ sở vật chất

1. Ban Hậu cần, Kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý toàn diện hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của Nhà trường.

2. CBVC đều phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm. Đối với các loại vật chất, trang thiết bị đặc thù (vũ khí huấn luyện, công cụ hỗ trợ) ngoài việc thực hiện theo quy định của Nhà trường còn phảithực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (phụ lục VIII).

 

Chương VI

CÔNG TÁC LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Điều 31. Đối tượng tham gia liên kết

1. Trung tâm là đơn vị chủ quản tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN theo phân luồng liên kết GDQPAN với các cơ sở giáo dục được quy định trongThông tư Liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 2320/QĐ-BQP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN.

2. Đơn vị liên kết là các trường đại học, cao đẳng được phân luồng liên kết với Trung tâm theo Quyết định số 2320/QĐ-BQP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN.

Điều 32. Quy trình thực hiện liên kết

1. Đối với Trung tâm

a) Hằng năm, chủ trì tổ chức hội nghị liên kết GDQPAN, thông báo cho các đơn vị liên kết về quy định liên kết GDQPAN;

b) Đôn đốc các đơn vị liên kết gửi kế hoạch, tiến độ, quy trình giáo dục; số lượng HSSV của các khóa học, đợt học trước năm học mới 02 tháng;

c) Tổ chức thực hiện nội dung, chương trình GDQPAN và các hoạt động ngoại khóa; kết hợp GDQPAN với rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cho HSSV;

d) Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ GDQPAN hoặc giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDQPAN, bảng điểm GDQPAN cho HSSV khi đủ điều kiện;

đ) Lưu trữ, chuyển giao kết quả học tập, rèn luyện và các hồ sơ liên quan cho đơn vị liên kết sau khi kết thúc khóa học, đợt học; thanh lý hợp đồng liên kết.

2. Đơn vị liên kết

a) Chủ động phối hợp với Trung tâm về thực hiện liên kết GDQPAN; dự các hội nghị liên kết GDQPAN do Trung tâm tổ chức;

b) Phối hợp với Trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện GDQPAN trong khóa học, đợt học, xây dựng hợp đồng liên kết;

c) Tiếp nhận kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, phối hợp giải quyết các công việc liên quan sau khóa học, đợt học;

d) Chuyển kinh phí theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết GDQPAN.

Điều 33. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết

1. Đối với Trung tâm

a) Tổ chức thực hiện giáo dục theo quy định; đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình; chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về GDQPAN;

b) Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu, trang thiết bị dạy học môn học GDQPAN; lập kế hoạch thực hiện, phân công giảng dạy, đánh giá, công nhận kết quả học tập và rèn luyện của HSSV;

c) Tiến hành các thủ tục tiếp nhận, bàn giao chặt chẽ về con người và kết quả học tập, rèn luyện của HSSV;

d) Quản lý HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện, bảo đảm an toàn về người và thiết bị dạy học; bảo đảm các quyền lợi chính đáng và quyền lợi ưu đãi (nếu có) của môn học đặc thù GDQPAN theo các quy định hiện hành;

đ) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi kết thúc khóa học, đợt học phải bàn giao đầy đủ kết quả học tập, rèn luyện của HSSV cho đơn vị liên kết.

2. Đơn vị liên kết

a) Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm để chuẩn bị đầy đủ các nội dung, yêu cầu về liên kết giáo dục; bảo đảm an toàn cho HSSV trong quá trình bàn giao và tiếp nhận;

b) Cử cán bộ tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục và phản ánh với Trung tâm những biểu hiện sai phạm để kịp thời chấn chỉnh;

c) Phối hợp với Trung tâm thực hiện việc miễn, giảm hoặc tạm hoãn học GDQPAN theo quy định hiện hành và chế độ chính sách đối với người học (nếu có);

d) Thông báo kế hoạch, quán triệt quy chế và nội quy học tập cho HSSV của trường mình ít nhất 01 tháng trước khi vào học.

3. Hai bên liên kết có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hợp đồng giáo dục và các thỏa thuận khác; phối hợp, theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; đảm bảo quyền lợi cho người dạy, người học và việc thực hiện hợp đồng liên kết giáo dục.

Điều 34. Quyền hạn của các bên tham gia liên kết

1. Đối với Trung tâm

a) Chủ động báo cáo với cấp có thẩm quyền về khả năng tiếp nhận HSSV và thực hiện liên kết GDQPAN;

b) Xây dựng kế hoạch giáo dục trên cơ sở thống nhất giữa Trung tâm với đơn vị liên kết; cụ thể hóa chương trình GDQPAN do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành; chuẩn bị giảng viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phân công giảng dạy, hợp đồng thỉnh giảng;

c) Tổ chức đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét công nhận kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ GDQPAN, giấy chứng nhận hoàn thành môn học  GDQPAN cho HSSV theo quy định hiện hành.

2. Đơn vị liên kết

a) Chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền, Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên về thực hiện liên kết GDQPAN;

b) Phối hợp với Trung tâm xây dựng kế hoạch giáo dục, thống nhất về thời gian và số lượng HSSV học GDQPAN từng khóa, đợt học;

c) Trực tiếp ký hợp đồng liên kết giáo dục với Trung tâm.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 35. Nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục xét khen thưởng

1. Khen thưởng thường xuyên hằng năm (hoặc đột xuất) đối với cá nhân, tập thể Trung tâm: Thực hiện theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

2. Khen thưởng đối với cá nhân và tập thể đại đội, trung đội HSSV có thành tích trong học tập và rèn luyện tại Trung tâm được tiến hành vào cuối mỗi khóa học (đợt học). Nội dung, hình thức, theo tiêu chí và tỷ lệ khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Phụ lục IX, ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 36. Nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật

1. Đối với cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm: Thực hiện theo quy định của Nhà trường.

2. Đối với HSSV: Nếu HSSV có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách: Áp dụng đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ.

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng.

c) Đình chỉ học tập môn học GDQPAN: Áp dụng đối với những HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm, HSSV vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự.

Khi bị đình chỉ học tập môn học GDQPAN, HSSV bị trả về cơ sở đào tạo (khoa, đơn vị liên kết),hủy toàn bộ kết quả học tập.

3. Hình thức kỷ luật của HSSV từ cảnh cáo trở lên được lưu vào hồ sơ quản lý HSSV và thông báo cho cơ sở đào tạo (khoa, đơn vị liên kết) biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục VIII, ban hành kèm theo Quy chế này.

5. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục X, ban hành kèm theo Quy chế này.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 37. Trách nhiệm thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Điều 38. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh sẽ được Hiệu trưởng xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thanh Trúc