Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm hỗ trợ sinh viên(HTSV) Trường Đại học Tây Nguyên (tiền thân là: Ban Quản lý Ký túc xá, Trung tâm phục vụ HSSV) được thành lập theo Quyết định số 5807/QĐ-BGD&ĐT-TCCB  ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau gần 18 năm thành lập các chức năng của Trung tâm được Nhà trường mở rộng nhằm phù hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của trường theo sứ mạng đề ra là: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc. Từ một đơn vị nhỏ bé với nhiều bất cập như : An ninh chính trị, trật tự xã hội thường xuyên bất ổn, việc chấp hành nội quy Ký túc xá(KTX) của HSSV chưa nghiêm, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, đời sống của CBVC và HSSV nội trú còn gặp nhiều khó khăn … Đến nay, các KTX của trường giao cho Trung tâm quản lý, vận hành đã được đầu tư đầy đủ và đồng bộ hơn đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 2000 HSSV. Khuôn viên Ký túc xá rộng rãi, thoáng mát có thể thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ khác cho HSSV ngoài chỗ ở.

Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm ổn định về số lượng trong những năm qua, được đào tạo, thăm quan học tập và thực hiện được công việc được giao, có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong trường. Do vậy các thủ tục hỗ trợ HSSV tại Trung tâm ngày một hoàn thiện theo hướng đơn giản và hiệu quả.

II. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

1. Chức năng

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý toàn diện khu nội trú của sinh viên, Công tác hỗ trợ sinh viên

2. Nhiệm vụ

- Quản lý toàn diện HSSV trong khu nội trú theo đúng Qui chế về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Trực tiếp quản lý công tác trật tự an ninh và xử lý các vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế HSSV trong khu nội trú;

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn TN, Hội SV và Công an địa phương để giữ gìn trật tự an ninh cho HSSV; Phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ sinh viên về thông tin, việc làm, khởi nghiệp;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy KTX, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, sạch đẹp, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ sinh viên;

- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức một số hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho HSSV;

- Quản lý, phân phối các phòng ở cho sinh viên nội trú. Ký thanh toán các giấy tờ cho HSSV ra trường và nhận HSSV mới thuận lợi, đúng thủ tục. Tổ chức cho sinh viên làm vệ sinh hàng tuần ở khu nội trú;

- Quản lý và đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trong khu nội trú;

- Quản lý Tổ tự quản Ký túc xá của Trường; Quản lý, hỗ trợ sinh viên quốc tế;

- Thực hiện công tác quảng bá hình ảnh Nhà trường;

- Công tác khác: Tham gia các Hội đồng theo phân công; Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức, Phân công nhiệm vụ

- Trung tâm HTSV có 12 cán bộ viên chức, Ban Giám đốc gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

- Trong đó: Sau đại học: 01; Trình độ đại học: 05; Trung cấp: 01; Sơ cấp và Lao động phổ thông: 05 người

CN. Trần Đình Tĩnh
Phó Giám Đốc

GVC.ThS. Bùi Ngọc Tân
Giám Đốc

CN. Dương Công Thọ
Phó Giám Đốc


1. Ban Giám đốc Trung tâm

1.1 Giám đốc Bùi Ngọc Tân

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp đảm nhiệm: Công tác cán bộ, nhân sự, công tác tài chính, đối ngoại của Trung tâm; Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với người ở nội trú; Ký thu, chi các khoản kinh phí của Trung tâm; Chủ trì các cuộc họp của Trung tâm

1.2 Phó Giám đốc Trần Đình Tĩnh

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nội dung phụ trách bao gồm:

- Phụ trách công tác người ở trong các KTX do Trung tâm quản lý;

- Quản lý công tác điện, nước của Trung tâm;

- Quản lý các dịch vụ trong khu vực Trung tâm được giao quản lý;

- Tham mưu cho Giám đốc các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung tâm;

- Nhận ủy quyền công tác của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

1.3 Phó Giám đốc Dương Công Thọ

 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nội dung phụ trách bao gồm:

- Công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội;

- Quản lý đội tự quản KTX, phối hợp với công an địa phương và các đơn vị chức năng trong và ngoài trường đảm bảo tốt an ninh trong khu nội trú;

- Quản lý vật tư, thiết bị, công tác phòng cháy chữa cháy của Trung tâm;

- Quản lý công tác vệ sinh của Trung tâm;

- Tham mưu cho Giám đốc các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung tâm;

- Nhận ủy quyền khi Giám đốc đi vắng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

2. Cán bộ quản lý sinh viên nội trú : 6 người

2.1 Ông Nguyễn Hồng Tiến

Cán bộ quản lý nhà: Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX 1,2; Kiêm nhiệm công tác sửa chữa, thay thế điện, nước, đồ gỗ và Thủ quỹ của Trung tâm; Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2.2 Ông Nguyễn Văn Quang

Cán bộ quản lý nhà: Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX Y Dược (Nhà 1); Kiêm nhiệm công tác sửa chữa, thay thế điện, nước, đồ gỗ của Trung tâm; Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2.3 Ông Phan Văn Khương

Cán bộ quản lý nhà: Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX Y Dược (Nhà 2) ; Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2. 4 Bà Phan Thị Thắm

Cán bộ quản lý nhà: Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX Lào – CPC; Kiêm nhiệm công tác văn thư, kế toán của Trung tâm; Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2.5 Ông Mai Văn Lan

 Cán bộ quản lý nhà: Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX3; Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2.6 Bà Nguyễn Thị Minh Hòa

Cán bộ quản lý nhà: Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX4; Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2.7 Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Nhân viên vệ sinh: Chịu trách nhiệm làm vệ sinh KTX số 1,2 và KTX Lào-Campuchia (Vào thứ 3 hằng tuần); Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2.8 Bà Nguyễn Thị Nho

Nhân viên vệ sinh: Chịu trách nhiệm làm vệ sinh KTX số 3,4 và KTX Lào-Campuchia (Vào thứ 5 hằng tuần); Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

2.9 Ông Nguyễn Anh Tuấn

Nhân viên bảo vệ: Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho con người và cơ sở vật chất của KTX Y Dược; Công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.