KẾ HOẠCH KHẢO SÁT (online)

Lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên, VCNLĐ về hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường năm 2023


Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-ĐHTN, ngày 12/01/2023 của Trường về việc thực hiện các hoạt động BĐCLGD năm 2023;  

Để có số liệu báo cáo công khai các điều kiện BĐCLGD, có minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Kế hoạch khảo sát lấy ý của sinh viên, giảng viên, VCNLĐ (các bên liên quan) về hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường năm 2023, theo thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng, phạm vi thực hiện

- Sinh viên, giảng viên, VCNLĐ2023 trong toàn trường.

2. Nội dung khảo sát

- Có 10 câu hỏi về thông tin chung

- Có 12 câu hỏi được thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên, giảng viên, VCNLĐ về hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trường.

- Để đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan, sử dụng thang đánh giá mức độ hài lòng dựa trên 5 mức độ (theo thang đo Likert):

1-Rất không hài lòng; 2-Không hài lòng; 3-Bình thường; 4-Hài lòng; 5-Rất hài lòng.

- Các bên tham gia khảo sát có thể góp ý, đề xuất thêm nội dung vào mục Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên có đề xuất nội dung gì để chương trình hỗ trợ/PVCĐ năm sau hiệu quả và thiết thực hơn?

3. Phương pháp thực hiện

- Chọn mẫu, phương pháp thực hiện khảo sát theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Sử dụng Google forms và gửi đường link khảo sát trực tiếp tới Lãnh đạo các đơn vị, các lớp thông qua sự phối hợp với các Khoa, CVHT và lớp trưởng các lớp.

- Link khảo sát giảng viên, VCNLĐ: https://forms.gle/XjCUG4LYdyXyrNKp7  

- Link khảo sát sinh viên: https://forms.gle/cwLy1irKatKZNT2e7