THÔNG BÁO

Về việc thực hiện góp ý Dự thảo Thông tư và Hướng dẫn quy định về kiểm định chất lượng

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học


Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

         Thực hiện Công văn số: 1771/QLCL-KĐCLGD, ngày 06/11/2023 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Thông tư và Hướng dẫn quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH) thay thế Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH;     

          Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị/cá nhân có quan tâm trong toàn trường thực hiện việc góp ý đối với dự thảo nói trên bằng hình thức online có link gửi kèm theo đề nghị của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

  1. Góp ý đối với dự thảo Thông tư nói trên tại đường link: https://forms.gle/Rt5BEYEJucj74ZNj7,
  2. Góp ý đối với Hướng dẫn (kèm theo Thông tư) tại đường link: https://forms.gle/4U1tSJgKgsTKLZe99;
  3. Thời gian thực hiện góp ý: Từ ngày thông báo đến trước 17h00 ngày 13/11/2023.

          Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thêm thông tin liên quan, hoặc có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Nhà trường thông qua phòng Quản lý chất lượng (gặp đ/c Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747; E-mail: trancuong@ttn.edu.vn).

          Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Lưu ý: Thông tư được hướng dẫn bởi Phụ lục các bảng tiêu chí dưới đây. Đề nghị Quý đơn vị có ý kiến góp ý (thông qua chức năng comment của Google Docs) tại đây