THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện khảo sát online của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Kính gửi:

  • Ban Giám hiệu;
  • Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo Khoa;
  • Lãnh đạo các Trung tâm, Viện, Thư viện;
  • Bệnh viện, Trường Mầm non, Trường THPT TH Cao Nguyên.

        Thực hiện Công văn số 5199/BGDĐT-GDĐH, ngày 25/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về giáo dục đại học;

        Hiệu trưởng thông báo yêu cầu Lãnh đạo các Phòng chức năng, Lãnh đạocác Khoa, các Trung tâm, Viện, Thư viện, Bệnh viện, Trường Mầm non, Trường THPT TH Cao Nguyên thực hiện khảo sát online có link gửi kèm theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

        1. Phiếu khảo sát dành cho cán bộ quản lý, giảng viên

                    tại địa chỉ link khảo sát: https://bit.ly/NGHIQUYET29

        2. Mỗi đơn vị cử 5 viên chức gồm cả Lãnh đạo và giảng viên tham gia thực hiện khảo sát.

        3. Thời gian làm khảo sát: Từ ngày Thông báo đến trước ngày 30/9/2023.

        Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Trường thông qua phòng Quản lý chất lượng (gặp đ/c Lý Ngọc Tuyên; ĐT: 0905198926; E-mail: lntuyen@ttn.edu.vn)

        Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.