Báo cáo kết quả khảo sát

Lấy ý kiến sinh viên về công tác cố vấn học tập, năm học 2022-2023


 

Kính gửi:      Lãnh đạo Trường;

                    Lãnh đạo các đơn vị.

Phòng Quản lý chất lượng báo cáo Kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên các Khoa về công tác cố vấn học tập, năm học 2022-2023.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.