KẾ HOẠCH

Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường năm 2022


 

Kính gửi:        Lãnh đạo các khoa;

                         Sinh viên trong toàn Trường

 

Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn có trách nhiệm gắn kết và phục vụ xã hội. Việc gắn kết và phục vụ cộng đồng tạo cơ hội học tập trải nghiệm ở bên ngoài lớp học cho sinh viên; giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng học tập và phát triển nhân cách;

Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;

Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng theo chu trình P-D-C-A, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-ĐHTN ngày 22 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2022;

Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường năm 2022. Hiệu trưởng yêu cầu các khoa triển khai đến sinh viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động phục vụ cộng đồng năm 2022. Cụ thể như sau:

Nội dung

Đối tượng

Thời gian  

Link khảo sát

Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng năm 2022

100%

sinh viên

Từ ngày 13/12/2022 đến hết ngày 20/12/2022.

https://forms.gle/zEKwG2zxpQ9ym3pD8