KẾ HOẠCH

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2022

về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học

(Khảo sát phiếu online tại địa chỉ: https://forms.gle/gtjCpa2xoKXx6ZLQ7)


Kính gửi:          Lãnh đạo các khoa

          Thực hiện các Quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;

          Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng theo chu trình P-D-C-A, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-ĐHTN ngày 22 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2022;

          Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, nhập học và chất lượng đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học năm 2022 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường như sau:

Thời gian thực hiện

          Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2022.  

 Đối tượng, phạm vi thực hiện

          Toàn bộ (100%) Tân sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, nhập học năm 2022 của 08 Khoa đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Phương pháp thực hiện

          - Sử dụng công cụ khảo sát Google forms và triển khai trực tiếp đường link khảo sát (đánh giá) tới từng đối tượng liên quan thông qua các kênh tương tác như: Email; Facebook; Zalo; Lãnh đạo các khoa; Cố vấn học tập, Website Trường (https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh), Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, ...

          - Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

           https://forms.gle/gtjCpa2xoKXx6ZLQ7

          - Dữ liệu được thu tập qua Google forms và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2019; Phân tích số liệu khảo sát thông qua phần mềm SPSS 21 (nếu có);

          - Viết báo cáo kết quả sau khi xử lý dữ liệu;

          - Phản hồi kết quả khảo sát đến các bên liên quan;

          - Lưu trữ kết quả khảo sát;

          - Lập kế hoạch khắc phục, cải tiến theo chu trình P-D-C-A trong giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo các đơn vị (khoa đào tạo) chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp khóa 2022 lập danh sách sinh viên của đơn vị mình tham gia khảo sát, đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực hiện;

          Các đơn vị (khoa đào tạo), cá nhân trong Trường tùy theo chức trách và nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong hoạt động lấy ý kiến phản hồi (hoàn thành trước ngày 04 tháng 12 năm 2022);

          Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2022 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan;

          Trên đây là kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2022 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp và nghiêm túc thực hiện để bảo đảm việc khảo sát thực hiện đúng theo kế hoạch. Kế hoạch này thay cho thông báo./.