BÁO CÁO

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về chất lượng và sự phù hợp của hình thức kiểm tra, đánh giá

trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2022


(Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo)

 

Trân trọng./.