BÁO CÁO

Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2021

về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học


 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

Theo Kế hoạch số: 2493/KH-ĐHTN ngày 17/11/2021 của Hiệu trường Trường Đại học Tây Nguyên về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường;

 

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Quản lý chất lượng đã thực hiện khảo sát và báo cáo kết quả như sau:

Kết quả chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.