THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường

Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

          https:/le/9gUunSv6ox3GTkzQ9

 


Kính gửi:          Lãnh đạo các đơn vị

          Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

Trường Đại học Tây Nguyên đã ban hành nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Trường giai đoạn 2020-2027, định hướng đến 2035 (Theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHTN ngày 18/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên). Với mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới, Nhà trường mong muốn nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng toàn thể viên chức, giảng viên, nhân viên, các tổ chức, đoàn thể trong Trường, toàn thể cựu học viên - sinh viên, người học đang nghiên cứu, học tập tại Trường về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Tây Nguyên;

          Nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, cụ thể như sau:

 

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

- Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường có vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường;

- Việc lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược là cần thiết để Nhà trường có thêm căn cứ để rà soát và hoàn thiện các nội dung phù hợp với tình hình phát triển mới của Trường ngày càng nâng cao chất lượng và khẳng định vị thế của Nhà trường.

 

2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

- Các bên liên quan được khảo sát lấy ý kiến hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

- Thông tin phản hồi từ các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường được thu thập có hiệu quả, bảo đảm khách quan, với sự tham gia đầy đủ các thành phần các bên liên quan, dữ liệu được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

 

3. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021.  

 

4. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

-    Lãnh đạo Trường (Đảng ủy; Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường);

-    Cán bộ quản lý (Trưởng/phó) ở các Khoa đào tạo và các phòng chức năng, trung tâm trong Trường;

-    Viên chức, giảng viên, người lao động, … của Nhà trường;

-    Người học (học viên, sinh viên);

-    Cựu người học (học viên, sinh viên);

-    Đơn vị sử dụng lao động (Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, …)

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO.

Trân trọng./.