THÔNG BÁO

Về việc thực hiện khảo sát quốc tế về kết quả học tập và mức độ hài lòng

của người học tại Trường năm 2021


 

Kính gửi:         Lãnh đạo các khoa

          Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thực hiện dự án nghiên cứu “Khảo sát quốc tế về kết quả học tập và mức độ hài lòng của người học tại Đài Loan – Thái Lan – Nhật Bản – Việt Nam” năm 2021.

1. Thời gian thực hiện

Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021.  

2. Đối tượng tham gia khảo sát

Người học tại 08 khoa đào tạo tại Trường; Số lượng 320 mẫu phân bố đại diện cho người học các năm và các ngành đào tạo của Trường (mỗi khoa 40 mẫu).         

3. Phương pháp thực hiện

Sử dụng bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến (Survey - On-line Questionnaire), theo đường link khảo sát và thông tin đăng nhập dưới đây:

https://tirc.twaea.org.tw/vn-survey2021 

Nhập tài khoản / ID:    V0013; Nhập mật khẩu / password:    ns40mx84

Lãnh đạo các khoa triển khai thực hiện và hoàn thành trước ngày 30/7/2021. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh, vui lòng liên hệ phòng Quản lý chất lượng (gặp Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747).

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./