THÔNG BÁO
V/v xây dựng và triển khai rubrics trong dạy học


Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

Để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra, phù hợp mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học, phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và triết lý giáo dục của Nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các khoa chỉ đạo xây dựng và triển khai áp dụng Rubrics trong dạy học theo hướng dẫn của phụ lục kèm theo.

Yêu cầu lãnh đạo các khoa nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.