Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Để triển khai công tác tự đánh giá (TĐG) và đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) của các cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT;

Công văn này thay thế Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn TĐG CTĐT và Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn ĐGN CTĐT.

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết ở file đính kèm.

Trân trọng./.