THÔNG BÁO

V/v Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

 

 


Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm.

Thông báo có phụ lục kèm theo./.