Ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục

(Kèm theo Quyết định số 2769/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)