THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

về hoạt động quan hệ quốc tế của Nhà trường

(Khảo sát phiếu online)

Đường link khảo sát: https://forms.gle/Wxm8cTYHrwVSRAys6

       

   Căn cứ Kế hoạch số 662/KH-ĐHTN-QLCL ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2020;

   Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

   Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý các hoạt động quan hệ quốc tế (QHQT), Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 1825/KH-ĐHTN ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động quan hệ quốc tế của Nhà trường, cụ thể như sau:

 1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học, chuyên viên, … để hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của các bên liên quan về hoạt động QHQT của Trường; đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, … được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động QHQT, quy định và điều kiện liên quan của Nhà trường;

- Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy trình, quy trình và các văn bản liên quan đến công tác QHQT, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả của hoạt động QHQT của Nhà trường trong thời gian đến.

 2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

- Các bên liên quan được khảo sát lấy ý kiến hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

- Thông tin phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động quan hệ quốc tế của Nhà trường được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

 3. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020.  

 4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

Dự kiến đối tượng tham gia khảo sát là Lãnh đạo Trường (Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường); Cán bộ quản lý (Trưởng/phó) ở các Khoa đào tạo và các phòng chức năng, trung tâm trong Trường; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, … của Nhà trường đã từng trực tiếp tham gia dự án, đề tài, chương trình, … với các cá nhân/tổ chức ngoài nước; tổ chức hội thảo, hội nghị, … có yếu tố nước ngoài, …; hoặc đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 1 năm) ở nước ngoài.

5. Phương pháp thực hiện

          - Sử dụng công cụ khảo sát Google forms và triển khai trực tiếp đường link khảo sát (đánh giá) tới từng đối tượng liên quan thông qua các kênh tương tác như: Email, Zalo, Lãnh đạo các đơn vị, ...

          - Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

          https://forms.gle/Wxm8cTYHrwVSRAys6

          - Dữ liệu được thu tập qua Google forms và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2019; Phân tích số liệu khảo sát thông qua phần mềm SPSS 21 (nếu có);

          - Viết báo cáo kết quả sau khi xử lý dữ liệu;

          - Phản hồi kết quả khảo sát đến các bên liên quan;

          - Lưu trữ kết quả khảo sát;

          - Lập kế hoạch khắc phục, cải tiến trong giai đoan tiếp theo với các hoạt động khảo sát.

6. Tổ chức thực hiện

          - Các đơn vị, cá nhân trong nhà trường tùy theo chức trách và nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong hoạt động lấy ý kiến phản hồi (hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 năm 2020).

          - Phòng Quản lý chất lượng phối hợp với phòng Khoa học và QHQT để hoàn thiện bộ Phiếu khảo sát, điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan./.

 

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý chất lượng theo địa chỉ: pqlcl@ttn.edu.vn, hoặc số điện thoại: 0336984747 (Trần Văn Cường).