Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH MỤC TÀI LIỆU:

1. DỰ THẢO THÔNG TƯ (Góp ý)

2. Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020

3. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021

4. Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023

Gửi góp ý

  • Ngày bắt đầu:
  • 15/12/2023
  • Ngày hết hạn:
  • 15/02/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cổng thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); email: qlthi@moet.gov.vn.

Trân trọng./.