Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh Đắk Lắk

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng dữ liệu Viễn thám và GIS để phân vùng khô hạn, đánh giá một số loại sử dụng đất làm cơ sở định hướng phát triển nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk.
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương
3. Các thành viên thực hiện chính:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Tây Nguyên

2

ThS. Cao Thị Hoài

Thư ký khoa học

Trường Đại học Tây Nguyên

3

TS. Đặng Thị Thúy Kiều

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

4

ThS. Hồ Đình Bảo

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

5

ThS. Phan Thị Hằng

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

6

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

7

ThS. Nguyễn Đức Định         

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

8

ThS. Nguyễn Thế Hiển

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

9

ThS. Ngô Thế Sơn

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

10

ThS. Lê Đình Nam

Thành viên chính

Trường Đại học Tây Nguyên

11

ThS. Trần Thị Xuân Phấn

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

12

TS. Lê Quang Toan

Thành viên

Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm KHCNVN

13

ThS.Nguyễn Thị Thúy Cường

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

14

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

15

ThS. Triệu Thị Lắng

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

16

ThS. Chung Như Anh

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

17

ThS. Trần Thị Lệ Trà

Thành viên

Trường Đại học Tây Nguyên

4. Thư ký khoa học: Th.S. Cao Thị Hoài
5. Mục tiêu của nhiệm vụ:

*Mục tiêu tổng quát:

- Nghiên cứu nhằm mục tiêu phát triển phương pháp ứng dụng ảnh vệ tinh, dữ liệu số GIS và dữ liệu thực địa để phân tích, phân vùng nguy cơ khô hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk làm cơ sở định hướng cũng như giải pháp để thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông lâm nghiệp.

* Mục tiêu cụ thể

- Theo dõi và giám sát khô hạn tỉnh Đắk Lắk dựa vào chỉ số hạn được xác định từ dữ liệu ảnh viễn thám và từ số liệu quan trắc;

- Xác định phân bố không gian của một số loại cây công nghiệp lâu năm;

- Phân vùng nguy cơ khô hạn dựa vào việc kết hợp các chỉ số khô hạn và điều kiện thời tiết của tỉnh;

-  Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của một số loại hình sử dụng đất chính trên các vùng đã phân cấp mức độ khô hạn làm cơ sở định hướng phát triển nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk.

6. Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

- Phát triển cơ sở dữ liệu không gian dựa trên dữ liệu thứ cấp và GIS

- Phân tích thay đổi hiện trạng khô hạn dựa vào các chỉ số hạn được tính toán từ dữ liệu viễn thám và dữ liệu quan trắc

- Xây dựng phân bố không gian của thảm phủ rừng/sử dụng đất dựa trên ảnh viễn thám

- Đánh giá nhu cầu sử dụng nước của một số loại CCNLN chủ yếu.

- Phân vùng nguy cơ khô hạn tỉnh Đắk Lắk.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của một số loại cây CNLN chủ lực trên các vùng đã phân cấp mức độ khô hạn làm cơ sở định hướng phát triển nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

7. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi:

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2023 đến tháng 08/2025

Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

8. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 700.000.000 VNĐ.
9. Các sản phẩm của nhiệm vụ: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện.
10. Quyết toán kinh phí thực chi theo nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện.
11. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện.