Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành

   Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế được thành lập năm 2002 trên cơ sở tách ra từ phòng Đào tạo Đại học.

II. Chức năng, nhiệm vụ

   Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế là đơn vị chức năng giúp cho Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các hoạt động khoa học công nghệ và công tác Quan hệ Quốc tế của Trường.

   Chức năng chính của Phòng là xây dựng và quản lý kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế của Trường từng năm và giai đoạn.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo đơn vị

 

PGS.TS. Văn Tiến Dũng
Trưởng phòng

 TS. Nguyễn Đình Sỹ
Phó trưởng phòng

2. Các chuyên viên

            - KS. Lê Thụy Vân Nhi;

            - CN. Võ Thị Thu Nguyệt;

            - CN. Y Zina Ksor.  

            - CN. Nguyễn Nguyên Viễn.  

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng phòng: PGS.TS. Văn Tiến Dũng

Phụ trách chung và trực tiếp quản lý điều hành công việc, cụ thể:

- Chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của đơn vị, tham mưu cho Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền về mọi hoạt động về KHCN và QHQT của Nhà trường;

- Giải quyết mọi công việc liên quan đến công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị;

- Quan hệ trực tiếp với các Phòng Ban chức năng trong Nhà trường để phối hợp công tác.

2. Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Đình Sỹ

- Giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách công tác KHCN (cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học) và QHQT (quản l‎ý, báo cáo) và công tác Sở hữu trí tuệ của Trường, tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường về các hoạt động trong mảng công tác được giao;

- Giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách mảng công tác quan hệ quốc tế trong Nhà trường;

- Giải quyết công việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị khi được ủy nhiệm và báo cáo lại cho Trưởng phòng sau khi thực hiện công việc.

3. Chuyên viên: KS. Lê Thụy Vân Nhi

- Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc nghiệp vụ về các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

- Chịu trách nhiệm về các công tác liên quan tới các hội thảo, hội nghị;

-  Chịu trách nhiệm về công tác theo dõi và tính vượt giờ của Cán bộ giảng viên Nhà trường;

- Quản lý và chịu trách nhiệm công tác sở hữu trí tuệ trong Nhà trường và các cơ quan liên quan;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

4. Chuyên viên: CN. Võ Thị Thu Nguyệt

- Chịu trách nhiệm giải quyết các công tác nghiệp vụ về quan hệ quốc tế;

- Quản lý đề tài, dự án, các hoạt động KHCN có yếu tố nước ngoài;

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở của Trường;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

5. Chuyên viên: CN. Nguyễn Nguyên Viễn

- Chịu trách nhiệm về công tác văn thư;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

6. Chuyên viên: CN. Y Zina Ksor

- Chịu trách nhiệm về định dạng và biên soạn Tạp chí KHCN của Nhà trường;

- Chịu trách nhiệm công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về KHCN của Nhà trường;

- Quản lý cơ sở dữ liệu về lí lịch khoa học của cán bộ, viên chức trong Nhà trường;

- Cập nhật thông tin khoa học và QHQT lên Website của Nhà trường;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

V. Đội ngũ cán bộ, viên chức

Phòng KH&QHQT hiện có 06 cán bộ, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

Về trình độ có 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 01 Kĩ sư và 03 Cử nhân.

VI. Các lĩnh vực cụ thể thực hiện quản lý

1. Quản lý Khoa học Công nghệ

   - Xây dựng và tổng hợp kế hoạch khoa học công nghệ (KHCN) trong Trường, điều phối, giám sát, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch KHCN. Định kỳ và thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động KHCN của Trường lên các cấp quản lý. Giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định KHCN thống nhất trong toàn trường;

   - Xây dựng, ban hành và quản lý các văn bản về hoạt động KHCN và QHQT phù hợp với các quy định chung của Nhà trường, các Bộ ngành quản lý trực tiếp;

   - Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học tới các tổ chức, cá nhân nhằm ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyển giao công nghệ với các địa phương;

   - Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá và quản lý các kết quả NCKH. Kiến nghị các cấp về việc khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc của cán bộ, viên chức và sinh viên trong Trường;

   - Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, hoạt động sáng kiến sáng chế, phát minh, kỹ thuật an toàn lao động, vật tư thiết bị khoa học công nghệ;

   - Phối hợp quản lý hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ với nước ngoài.

2. Hợp tác Quốc tế

   - Xây dựng và tổng hợp kế hoạch hợp tác quốc tế trong Trường theo giai đoạn. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của Trường lên cấp trên;

   - Tổ chức quản lý, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế;

   - Xây dựng, quản lý việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định hợp tác quốc tế thống nhất trong toàn trường;

   - Dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế;

   - Báo cáo tổng kết công tác HTQT hàng năm. Và chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

3. Tạp chí khoa học

   - Tạp chí khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên là ấn phẩm công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học cho cán bộ trong và ngoài Trường. Ban Biên tập thực hiện xuất bản tạp chí theo quy trình do các cơ quan quản lý cấp Nhà nước quy định;

   - Tạp chí KHCN của Trường định kì xuất bản 6 số cho mỗi năm.

4. Sở hữu trí tuệ

   - Đăng ký quyền sở hữu các công trình khoa học đã được nghiệm thu.