Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành

   Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế được thành lập năm 2002 trên cơ sở tách ra từ phòng Đào tạo Đại học.

II. Chức năng, nhiệm vụ

   Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế là đơn vị chức năng giúp cho Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các hoạt động khoa học công nghệ và công tác Quan hệ Quốc tế của Trường.

   Chức năng chính của Phòng là xây dựng và quản lý kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế của Trường từng năm và giai đoạn.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Đình Sỹ
Phó trưởng phòng

PGS.TS. Văn Tiến Dũng
Trưởng phòng

TS. Đào Xuân Thu
Phó trưởng phòng

2. Các chuyên viên

- KS. Lê Thụy Vân Nhi;

- ThS. Trần Thị Minh Hà;

- CN. Võ Thị Thu Nguyệt;

- CN. Y Zina Ksor. 

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng phòng: PGS.TS. Văn Tiến Dũng

Phụ trách chung và trực tiếp quản lý điều hành công việc, cụ thể:

- Chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của đơn vị, tham mưu cho Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền mọi hoạt động về Khoa học công nghệ (KHCN), Quan hệ quốc tế (QHQT) và Quan hệ trong nước (QHTN) của Nhà trường;

- Giải quyết mọi hoạt động liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch, quản lý, giám sát nghiệp vụ, chuyên môn của đơn vị;

- Quan hệ trực tiếp với các đơn vị trong, ngoài Trường để phối hợp giải quyết các hoạt động được các Cấp giao phó.

2. Phó trưởng phòng: TS. Đào Xuân Thu

- Giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách công tác Khoa học công nghệ (cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học trên website), công tác Sở hữu trí tuệ (quyền và lợi ích về Sở hữu trí tuệ theo quy định), tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường về các công tác được giao;

- Giải quyết công việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị khi được Trưởng phòng ủy nhiệm và thực hiện báo cáo sau khi thực hiện công việc.

3. Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Đình Sỹ

- Giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách công tác Tạp chí khoa học (quản lý, kiểm tra, báo cáo), công tác Quan hệ Đối ngoại (các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước: quản l‎ý, báo cáo), phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên (xây dựng kế hoạch, quản lý và giám sát), công tác phục vụ cộng đồng (thực hiện, báo cáo), tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường về các công tác được giao;

- Giải quyết công việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị khi được Trưởng phòng ủy nhiệm và thực hiện báo cáo sau khi thực hiện công việc.

4. Chuyên viên: CN. Y Zina Ksor

- Chịu trách nhiệm chuyên trách về Tạp chí KHCN của Nhà trường (định dạng, biên soạn, xuất bản, phát hành và chất lượng);

- Tham mưu cho Lãnh đạo về kế hoạch, chuyên môn phát triển Tạp chí KHCN theo hướng tiên tiến, phù hợp với yêu cầu trong nước và thế giới;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

5. Chuyên viên: KS. Lê Thụy Vân Nhi

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm của Sinh viên và cán bộ; Các chương trình, dự án, KHCN trong nước; Các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh;

- Tổ chức các khóa tập huấn, Hội nghị Hội thảo khoa học của sinh viên;

- Quản lý và chịu trách nhiệm công tác sở hữu trí tuệ trong Nhà trường và các cơ quan liên quan;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

6. Chuyên viên: CN. Võ Thị Thu Nguyệt

- Chịu trách nhiệm giải quyết các công tác nghiệp vụ về quan hệ quốc tế;

- Chịu trách nhiệm quản lý đề tài cấp Bộ và tương đương; Các đề tài, dự án và các hoạt động KHCN có yếu tố nước ngoài;

- Tổ chức các khóa tập huấn, Hội nghị, Hội thảo khoa học của cán bộ, viên chức trong trường;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

7. Chuyên viên: ThS. Trần Thị Minh Hà

- Chịu trách nhiệm công tác xây dựng, quản lý và công bố cơ sở dữ liệu về KHCN, QHQT và QHTN của Nhà trường;

- Theo dõi, tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác tính vượt giờ, đánh giá phân loại và thi đua khen thưởng của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường; cung cấp các số liệu thống kê KHCN, QHQT phục vụ công bố, báo cáo;

- Quản lý cơ sở dữ liệu về Lý lịch khoa học, công trình trên Google Scholar của cán bộ, viên chức trong Nhà trường;

- Cập nhật thông tin khoa học và QHQT, QHTN lên Website của Nhà trường;

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

V. Đội ngũ cán bộ, viên chức

Phòng KH&QHQT hiện có 07 cán bộ, gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

Về trình độ có 03 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 01 Kĩ sư và 02 Cử nhân.