QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra trong đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

Có kèm theo quy định