Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lãnh đạo đơn vị

TS. Phạm Trọng Lượng
Trưởng Phòng

CN. Y T' Lú Niê
Phó Trưởng Phòng

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử về đơn vị

Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên ra đời cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà trường (11/11/1977)

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác học sinh sinh viên

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Thi đua – khen thưởng

b. Nhiệm vụ:

- Công tác chính trị tư tưởng:

+ Theo dõi tình hình chính trị tư tưởng. Đề xuất nội dung, biện pháp và hình thức giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC và HSSV.

+ Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.

+ Theo dõi học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị của CBVC. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBVC làm công tác tư tưởng chính trị.

+ Xây dựng, quản lý phòng truyền thống của trường. Tuyên truyền các hoạt động của nhà trường.

+ Chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện lịch sử, những ngày hội truyền thống.

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường.

+ Tuyên truyền và tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội trong CBVC và HSSV (Ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...)

- Công tác học sinh sinh viên:

+ Quản lý học sinh sinh viên trong thời gian đào tạo tại trường.

+ Phối hợp với các đơn vị thu nhận sinh viên trúng tuyển theo từng ngành học; sắp xếp sinh viên vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; đề xuất xử lý các trường hợp sinh viên không đủ điều kiện về các thủ tục, hồ sơ vào trường; lập danh sách các lớp sinh viên theo từng năm học.

+ Phối hợp với các đơn vị đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo học kỳ và năm học; đề xuất cấp học bổng chính sách và các loại học bổng khác cho HSSV

+ Tổ chức và chỉ đạo phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, quản lý công tác lao động nghĩa vụ, sinh hoạt tập thể, tự quản và xây dựng nếp sống văn hóa của sinh viên.

+ Tổ chức theo dõi và tổng hợp công tác thi đua trong sinh viên, lập hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng, kỷ luật HSSV.

+ Làm thủ tục hành chính và chế độ đối với HSSV.

+ Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV.

+ Triển khai công tác bảo hiểm cho HSSV.

+ Phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV.

+ Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường.

+ Được Hiệu trưởng ủy quyền ký xác nhận các vấn đề liệu quan tới HSSV: xác nhận HSSV đang học tập tại trường, xác nhận miễn giảm học phí, hoãn nghĩa vụ quân sự...

- Công tác Thi đua – Khen thưởng:

+ Tham mưu về công tác Thi đua – khen thưởng.

+Thực hiện các công việc về Thi đua – khen thưởng với CBVC và HSSV.

III. Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ

1. Trưởng phòng - TS. Phạm Trọng Lượng

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy – Lãnh đạo trường về việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị.

Trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác tuyên huấn, tuyên truyền của phòng;

- Khám sức khỏe, bảo hiểm cho HSSV, tuần sinh hoạt công dân – HSSV;

- Công tác quản lý học viên – sinh viên nước ngoài;

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học viên và HSSV;

- Xét học bổng ngoài trường và sinh viên du học nước ngoài;

- Triển khai Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với đại biểu HSSV hàng năm;

- Công tác kết nghĩa;

- Tham gia thực hiện Dự án của Nhà trường;

- Công tác chính trị tư tưởng.

2. Phó trưởng phòng – CN. Y Tlú Niê

Giúp trưởng phòng chỉ đạo và theo dõi công tác quản lý học viên và HSSV các hệ đào tạo, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo trường về công tác được phân công.

Trực tiếp chỉ đạo:

- Tiếp đón học viên và HSSV khóa mới;

- Công tác kiểm tra hồ sơ học viên và HSSV;

- Thực hiện công tác quản lý hệ cử tuyển.

- Chỉ đạo lập danh sách học viên và HSSV các lớp;

- Chỉ đạo triển khai việc xét thôi học, dừng học, xét tốt nghiệp ra trường của học viên và HSSV;

- Chỉ đạo làm thẻ cho học viên và HSSV;

- Xét học bổng KKHT, giải quyết chế độ chính sách cho HSSV;

- Chỉ đạo, xét duyệt lập danh sách đối tượng đóng, miễn giảm học phí theo quy định;

- Chỉ đạo và triển khai công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú. Phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng kiểm tra HSSV nội, ngoại trú;

- Giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng ủy quyền.

3. Chuyên viên – ThS. Tạ Xuân Bảy

- Tham gia tiếp đón học viên và HSSV khóa mới.

- Thực hiện công tác quản lý hệ dự bị.

- Thực hiện và theo dõi công tác tuyên truyền: trang trí, quay phim, chụp ảnh…

- Quản lý phòng truyền thống của Nhà trường.

- Quản lý tài sản trong đơn vị.

- Tham gia quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

4. Chuyên viên – ThS. Phạm Thị Ngọc Anh

- Tham gia đón tiếp học viên và HSSV khóa mới.

- Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, học viên và sinh viên nước ngoài. Triển khai công tác phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng kiểm tra sinh viên ngoại trú và nội trú.

- Theo dõi việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với đại biểu HSSV ở các Khoa.

- Triển khai, thực hiện và theo dõi công tác xét học bổng ngoài trường và sinh viên du học nước ngoài.

- Thực hiện nhiệm vụ về xét miễn giảm học phí cho HSSV.

- Triển khai, thực hiện và theo dõi kỷ luật trong HSSV.

- Tham gia quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

5. Chuyên viên – ThS. Trương Quỳnh Như

- Tham gia đón tiếp học viên và HSSV khóa mới.

- Phục trách văn thư của phòng.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Trường với HSSV.

- Triển khai, thực hiện, theo dõi và tổng hợp bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.

- Thực hiện việc quay phim, chụp ảnh.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

6. Chuyên viên – ThS. Mai Thị Hiên

- Triển khai, thực hiện việc khám sức khõe của HSSV đầu khóa và cuối khóa.

- Thực hiện công tác quản lý hệ chính quy: tiếp đón HSSV nhập học; Kiểm tra hồ sơ; Tham gia xét thôi học, dừng học, xét tốt nghiệp; Đề xuất xét học bổng KKHT và chế độ chính sách cho HSSV; Lập danh sách các lớp HSSV hệ chính quy theo năm học; Thực hiện việc theo dõi chuyển trường của HSSV…

- Tham gia tổ chức và quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”.

- Thực hiện việc theo dõi việc lập danh sách các đối tượng HSSV hệ chính quy đóng, miễn và giảm học phí, giải quyết các chế độ chính sách ưu tiên, ưu đãi theo quy định.

- Thực hiện và theo dõi việc lập danh sách các HSSV các hệ đào tạo đóng các loại bảo hiểm và triễn khai quyền lợi bảo hiểm của HSSV.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

7. Chuyên viên – ThS. Phan Xuân Thọ

- Phụ trách mạng của phòng.

- Nhập thông tin học viên và HSSV các hệ đào tạo.

- Tham gia đón tiếp học viên và HSSV khóa mới.

- Thực hiện công tác quản lý hệ VLVH: kiểm tra hồ sơ học viên; Lập danh sách các lớp học viên theo năm học và khóa học; Quản lý hồ sơ; Tham gia xét thôi học, dừng học, xét tốt nghiệp…

- Làm thẻ cho học viên và HSSV.

- Quản lý mạng về: miễn giảm học phí; thôi học, dừng học của học viên và HSSV.

- Tham gia quản lý các lớp học của HSSV trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”. Thực hiện và theo dõi việc lập danh sách điểm, làm giấy chứng nhận “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”.

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: trang trí, chụp ảnh…

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

8. Chuyên viên – ThS. Nguyễn Văn Thanh: phụ trách công việc Văn phòng Đoàn – Hội.

9. Chuyên viên – CN Nguyễn Nguyên Viễn: phụ trách công việc Văn phòng Đoàn – Hội

10. Chuyên viên – CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng: phụ trách công việc VP Đoàn – Hội.

11. Chuyên viên – CN. Đinh Ta Ri Na: phụ trách công việc Văn phòng Công đoàn.