Tài liệu học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2022 - 2023

1

Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

2

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3

Luật giáo dục 2019

4

Luật giao thông đường bộ

5

Luật An ninh mạng

6

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020)

7

Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

8

Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

9

Công tác y tế trường học

10

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê dưyệt Đê án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối song cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục

11

Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

12

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

13

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục

14

Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”

15

Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”

16

Quy chế quản lý các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng Trường Đại học Tây Nguyên

17

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN

18

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

19

Kế hoạch triển khai các hoạt động KHCN tron sinh vien năm 2023

20

Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của trường Đại học Tây Nguyên