0
0
0
s2sdefault

ĐT: 02623. 853271

Email: khoadubitaonguondhtn@gmail.com

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

   Từ những năm đầu thành lập, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức đào tạo Dự bị đại học, các lớp Dự bị đại học này thuộc khoa Sư phạm.

   Trong xu thế phát triển của Nhà trường, ngày 02/04/1996, khoa Dự bị và tạo nguồn được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo theo quyết định số 1249/GD-ĐT. Từ khi thành lập đến nay khoa đã trải qua 5 nhiệm kì Trưởng khoa:

   Từ năm 1996 đến năm 1999: Thầy Mai Minh Hùng

   Từ năm 1999 đến năm 2001: Thầy Y Thức Mlô

   Từ năm 2001 đến năm 2011: Thầy Lê Thế Đệ

   Từ năm 2011 đến năm 2016: Thầy Y Thing Ayun

   Hiện nay: Thầy Kiều Mạnh Hùng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

   Khoa có nhiệm vụ đào tạo dự bị Đại học 01 năm cho các học sinh Dự bị và Cử tuyển của Nhà trường.

   Hoạt động đào tạo theo quyết định 09/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về quy chế “Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ Dự bị đại học…”

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo đơn vị

ThS. Kiều Mạnh Hùng
Trưởng Khoa

   ĐT: 0949195959

   Email: kmhung@gmail.com

2. Trợ lí, văn thư

   - ThS. Nguyễn Thị Diệu – Trợ lí (Kiêm nhiệm)

   ĐT: 0914167768

   Email: nguyenthidieudaclac@gmail.com

   - CN. Niê Thị Mai – Văn thư

   ĐT: 01256660162

   Email: ntmai@gmail.com

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo đơn vị

   - Điều hành và quản lí chung các hoạt động của Khoa;

   - Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học;

   - Quản lí, điều hành các hoạt động đào tạo hệ Dự bị đại học;

   - Quản lí cán bộ, chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức.

   - Quản lí các hoạt động tài chính của Khoa trong phạm vi chức năng, quyền hạn.

2. Trợ lí, văn thư

STT

Họ và tên

Phụ trách

1

ThS. Nguyễn Thị Diệu

Mời giảng, xếp lịch dạy, quản lí học sinh

2

CN. Niê Thị Mai

Văn thư, quản lí hồ sơ, giấy tờ, …

V. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

1. Số lượng cán bộ

   Tổng số cán bộ viên chức: 08 (Nam: 02, Nữ: 06), trong đó có 7 cán bộ giảng dạy (1 cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm trợ lý khoa), 1 văn thư.

2. Trình độ đào tạo

   Trình độ đào tạo: NCS: 01, ThS: 03, CN: 04

   Danh sách cán bộ công chức:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Trình độ

Nơi đào tạo

Chức vụ

1

Kiều Mạnh Hùng

1980

PP Toán

ThS-NCS

ĐH Vinh

Trưởng Khoa

2

Niê Thị Mai

1962

Tổng hợp Sinh

CN

ĐH Đà Lạt

Văn thư

3

Trần Đăng Lan

1960

Vật lý

CN

ĐH Tổng hợp HN

CBGD

4

Trần Thị Lệ Thanh

1977

Lí luận văn học

ThS

ĐH SP Huế

CBGD

5

Nguyễn Thị Diệu

1978

Địa lý học

ThS

ĐH SP Huế

CBGD

6

Lê Thị Thu Sa

1983

Sinh học TN

ThS

ĐH Tây Nguyên

CBGD

7

Phạm Thị Trang

1988

SP Ngữ văn

CN

ĐH Tây Nguyên

CBGD

8

Trần Quỳnh Mai

1989

SP Toán

CN

ĐH Tây Nguyên

CBGD

VI. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

   Đào tạo dự bị Đại học 01 năm cho các học sinh Dự bị và Cử tuyển (tất cả các chuyên ngành) của Nhà trường.

VII. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   1. Số lượng đề tài: 12

   2. Cấp cơ sở: 12

Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa

Tổng kết năm học 2016 – 2017

0
0
0
s2sdefault