Thực hiện Kế hoạch số 02-KH-TU, ngày 03/11/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về học tập, quán triệt, sinh hoạt chính trị và tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII; thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 26/3/2021 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; ngày 02/07/2021, tại Hội trường 7.1, Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Lê Đình Hoan – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về phía Đảng ủy, Lãnh đạo Trường có đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ - Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Chi ủy viên của các chi bộ và các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị chưa là đảng viên.

Đồng chí Phạm Trọng Lượng – Đảng ủy viên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại Hội nghị

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 nhằm xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 với những dấu mốc quan trọng: Năm 2030 – kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng; năm 2045 – kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trên tinh thần đó, phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ - Hiệu trưởng nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Thông qua Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy - Hiệu trưởng đề nghị các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là công việc thường xuyên, cần học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, khoa học, thiết thực hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Lê Đình Hoan – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk – Báo cáo viên Trung ương quán triệt những nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.

Đồng chí Lê Đình Hoan – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk – Báo cáo viên Trung ương quán triệt những nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

Toàn cảnh Hội nghị

Trung tâm Thông tin