Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

        Bộ môn Thông tin Kinh tế thành lập vào năm 2003 được tách ra từ bộ môn kinh tế - Khoa kinh tế. Từ năm 2003 bộ môn có tên gọi là Bộ môn kinh tế lượng, đến năm 2006 bộ môn đổi tên thành Thông tin Kinh tế. Khi mới tách có 5 cán bộ trong bộ môn, đến nay Bộ môn có 6 cán bộ.

Lãnh đạo bộ môn 

GVCC.TS. Nguyễn Văn Hóa

          Trưởng Bộ môn

 

 

 

II.  Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo:

Nhiệm vụ của Bộ môn Thông tin Kinh tế là đào tạo nguồn nhân lực ở bậc Đại học có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực kinh tế phát triển và định lượng.

Bộ môn Kinh tế hiện đang phụ trách đào tạo các chuyên ngành bậc đại học

STT

BẬC ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

1

Đại học

Kinh tế Phát triển

Bên cạnh đó, bộ môn còn tham gia đào tạo các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản lý đất đai và các chuyên ngành khoa học nông nghiệp liên quan khác.

Hiện tại, BM đang đảm nhận giảng dạy các môn học sau:

Các học phần giảng dạy bậc đại học: Nguyên lý thống kê, Thống kê doanh nghiệp, Thống kê nông nghiệp, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Toán tài chính, Kinh tế lượng, Kinh tế phát triển 1, Kinh tế phát triển 2, Kinh tế vùng, Dự báo kinh doanh, Kinh tế biến đổi khí hậu, Hành vi tổ chức, Tiếng anh ứng dụng trong kinh tế,... Dự án Kinh doanh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Bộ môn tổ chức và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội nông thôn, các vấn đề cấp bách trong chính sách, quản lý tài nguyên, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên.

Các giảng viên của Bộ môn đã tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề tài cấp Nhà nước, cấp Tỉnh, Bộ và đề tài cấp cơ sở, trong đó các đề tài nghiên cứu điển hình như:

·         Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông;

·         Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

·         Mô hình liên kết bền vững hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên;

·         Vốn xã hội hóa trên địa bản tỉnh Đắk Lắk;

·         Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng trên địa bàn huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk;

·         Các yếu tố ảnh hưởng đến khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên;

Số đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

Đề tài cấp nhà nước:

Đề tài cấp bộ:

Đề tài cấp tỉnh:

Đề tài cấp cơ sở: 7

Số bài báo khoa học đã xuất bản ở các tạp chí quốc tế/trong nước

Số bài thuộc danh mục ISI/Scopus: 3

Số bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế: 5

Số bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia: 15

                  Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 25

III.  Đội ngũ cán bộ viên chức 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ - CHỨC VỤ

HỌC PHẦN

GIẢNG DẠY

Email

1

Nguyễn Văn Hóa

GVCC. Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

1. Nguyên lý thống kê

2. Thống kê doanh nghiệp

3. Kinh tế phát triển 1

4. Kinh tế phat triển 2

5. Hế thống tài khoản quốc gia

nvhoa@ttn.edu.vn.

2

Nguyễn Đức Quyền

NCS - Thạc sĩ

Giảng viên chính

1. Nguyên lý thống kê

2. Thống kê doanh nghiệp

3. Thống kê kinh tế

4. Kinh tế vùng

ndq@ttn.edu.vn

3

Đặng Thị Thu Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

1. Toán kinh tế

2. Toán tài chính

3. Kinh tế biến đổi khí hậu

4. Hành vi tổ chức

dttvan@ttn.edu.vn

4

Đỗ Thanh Xuân

Thạc sĩ

Giảng viên

1. Kinh tế lượng

2. Tiếng anh ứng dụng trong kinh tế

3. Tư duy hệ thống

dttxuan@ttn.edu.vn

5

Nguyễn Hoài Nam

Thạc sỹ

Trợ lý Khoa 

nhnam@ttn.edu.vn

6

Trần Thị Tuyến

Cử nhân

Trợ lý Khoa 

tttuyen@ttn.edu.vn

 

IV. Một số hình ảnh về các hoạt động của bộ môn