Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển.

Bộ môn Kinh tế được thành lập ngày 21/02/1997, là một trong 03 bộ môn đầu tiên được hình thành cùng với thời gian thành lập khoa Kinh tế. Đến thời điểm tháng 9/2022, bộ môn có 10 cán bộ cơ hữu, trong đó có 05 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ và 01 giảng viên đang học sau đại học.

        LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

 
    

                 GVC.TS. Dương Thị Ái Nhi          

Trưởng bộ môn

      

 

II. Chức năng và nhiệm vụ.

1. Đào tạo

Nhiệm vụ của Bộ môn Kinh tế là đào tạo nguồn nhân lực ở bậc Đại học và Sau đại học có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp.

Bộ môn Kinh tế hiện đang phụ trách đào tạo các chuyên ngành bậc đại học và sau đại học

STT

BẬC ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

1

Đại học

Kinh tế nông nghiệp

Đại học

Kinh tế

3

Thạc sĩ

Kinh tế nông nghiệp

Thạc sĩ

Quản lý kinh tế

5

Tiến sĩ

Kinh tế nông nghiệp

Bên cạnh đó, bộ môn còn tham gia đào tạo các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản lý đất đai và các chuyên ngành khoa học nông nghiệp liên quan khác.

2. Hiện tại, BM đang đảm nhận giảng dạy các môn học sau:

Các học phần giảng dạy bậc đại học: Kinh tế vi mô 1 và 2, Kinh tế vĩ mô 1 và 2, Nguyên lý kinh tế, Địa lý kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế nông lâm nghiệp, Phân tích chính sách nông lâm nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế công cộng, Kinh tế quốc tế, Tín dụng nông thôn, Phát triển nông thôn, Thị trường nông sản, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kinh tế công nghiệp, Chính sách  ngoại thương và công nghiệp, Phân tích lợi ích - chi phí, Phát triển cộng đồng, Quản lý công, Chương trình phát triển KTXH.

Các học phần giảng dạy sau đại học: Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao, Kinh tế quốc tế nâng cao, Kinh tế nông lâm nghiệp, Phân tích chính sách nông lâm nghiệp, Phát triển nông thôn nâng cao, Kinh tế phát triển nâng cao, Phát triển vùng và địa phương, Quản lý công nâng cao, chính sách công.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Bộ môn tổ chức và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội nông thôn, các vấn đề cấp bách trong chính sách, quản lý tài nguyên, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên.

Các giảng viên của Bộ môn đã tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề tài cấp Nhà nước, cấp Tỉnh, Bộ và đề tài cấp cơ sở, trong đó các đề tài nghiên cứu điển hình như:

 • Nghiên cứu và phân tích các chính sách phát triển bền vững vùng đệm các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Tây Nguyên;
 • Tiếp cận thị trường của người nghèo và cận nghèo tỉnh Đắk Nông;
 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ đồng bào M'Nông tỉnh Đắk Nông;
 • Nghiên cứu phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc ít người vùng đệm vườn quốc gia ở Tây Nguyên;
 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế các xã đặc biệt khó khăn huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông;
 • Nghiên cứu kinh tế trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk;
 • Sử dụng đất nông nghiệp ở các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;
 • Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê nhân của tỉnh Đắk Lắk.
 • Nghiên cứu chuỗi thị trường sản phẩm cà phê ở Đăk Lăk;
 • Phát triển cà phê bền vững theo hướng kết hợp trồng trọt và chăn nuôi ở các nông hộ tỉnh  Đắk Lắk;
 • Mô hình liên kết bền vững hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên;
 • Nâng cao năng lực bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở Miền Trung Việt Nam.

4. Số đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

Đề tài cấp nhà nước: 01

Đề tài cấp bộ: 02

Đề tài cấp tỉnh: 07

Đề tài cấp cơ sở: 10

Số bài báo khoa học đã xuất bản ở các tạp chí quốc tế/trong nước

Số bài thuộc danh mục ISI/Scopus: 09

Số bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế: 02

Số bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia: 03

Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 37

III. Đội ngũ cán bộ viên chức

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ - CHỨC VỤ

HỌC PHẦN

GIẢNG DẠY

Email

I

Cán bộ hiện tại của bộ môn

1

 Dương Thị Ái Nhi

GVC. Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

 1. Kinh tế vĩ mô 1
 2. Quản lý công
 3. Chính sách ngoại thương và CN
 4. QLNN về Kinh tế

 ainhi@ttn.edu.vn

 2

 Ao Xuân Hòa

GVC. Tiến sĩ

Phó Bộ môn

 1. Kinh tế vi mô 1
2. Tín dụng nông thôn
3. NLCB về chính sách KTXH
 aoxuanhoa@ttn.edu.vn

 

3

Đỗ Thị Nga

GVC. Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

 1. Kinh tế vĩ mô 
2. Chương trình phát triển KTXH 
3. Phương pháp NCKH
4. Kinh tế Nông nghiệp

 dothinga@ttn.edu.vn

 

 

4

 Nguyễn Thị Minh Phương

GVC. Thạc sĩ

Tổ trưởng công đoàn

1. Kinh tế vi mô 1
2. Kinh tế vi mô 2
3. Phân tích lợi ích chi phí
4. Nguyên lý kinh tế

 ntmphuong@ttn.edu.vn

 

5

 Vũ Trinh Vương

GVC. Thạc sĩ

Tổ phó công đoàn

1. Kinh tế vi mô 1
2. Kinh tế công nghiệp
3. Kinh tế học đại cương
4. Phát triển nông thôn

 vtvuong@ttn.edu.vn

 

6

 Phạm Văn Trường

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy

1. Kinh tế vĩ mô
2. Kinh tế phát triển
3. Quản lý công

 pvtruong@ttn.edu.vn

 

7

 Nguyễn Thanh Phương

Tiến sĩ

Cán bộ giảng dạy

1. Phát triển nông thôn

2. Kinh tế vi mô 1

ntphuong@ttn.edu.vn

8

 Nguyễn Thảo Trang

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy

1. Kinh tế vi mô 1
2. KTH tổ chức KD
3. Kinh tế du lịch

 thaotrang@ttn.edu.vn

 

9

 Nguyễn Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy

1. Kinh tế quốc tế
2. Thị trường nông sản

 nthtrang@ttn.edu.vn

 

10

 Trương Văn Thảo

Thạc sĩ

Cán bộ giảng dạy

 

tvthao@ttn.edu.vn 

II

Cán bộ từng công tác – Cán bộ đã nghỉ hưu

1

 Tuyết Hoa Niê Kdăm

Tiến sĩ    

2

 Trần Xuân Ninh

Thạc sĩ    

3

 Trần Ngọc Kham

Thạc sĩ    

4

 Y Trung Niê Kdăm

 Thạc sĩ    

5

 Hồ Quốc Thông

Thạc sĩ    
6  Bùi Ngọc Tân

GVC. Thạc sĩ

Giám đốc TT Hỗ trợ sinh viên

Trường ĐH Tây Nguyên

   bntan@ttn.edu.vn

7

 Trịnh Hoài Thương

 Cử nhân

 

 

8

 Lê Nguyễn Nghi Phong

 Cử nhân

 

 

9

 Đinh Thị Bảng

 

 

 

IV. Một số hình ảnh về các hoạt động của bộ môn