Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 2009 theo Quyết định số 807/QĐ-ĐHTN-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên. Cho đến nay, Bộ môn đã không ngừng cải tiến quy trình quản lý, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Đào tạo chuyên ngành Triết học; nghiên cứu khoa học; giảng dạy học phần: Triết học Mác-Lênin cho bậc cao học; các học phần thuộc chuyên ngành lý luận chính trị như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2, Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử các học thuyết kinh tế cho bậccao đẳng, đại học; Các học phần chuyên ngành cho 2 ngành đào tạo của khoa: Triết học và Giáo dục chính trị; các học phần Lý luận chính trị, Lý luận chính trị 1 cho các lớp liên thông của Nhà trường.

III. Lãnh đạo bộ môn

Ths. Vũ Thị Việt Anh
Trưởng bộ môn

Ths. Nguyễn Thị Hải Yến
Phó trưởng bộ môn

IV. Đội ngũ cán bộ của bộ môn

TT

 

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Việt Anh

1977

Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Trưởng bộ môn

 

2

Nguyễn Thị Hải Yến

1978

Thạc sĩ Triết học, Phó bộ môn. Chủ tịch CĐ khoa

 

3

Nguyễn Thị Thu Nguyên

1984

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển

 

4

Đặng Nguyên Hà

1981

Tiến sĩ Triết học

 

5

Phạm Hoài Phương

1987

Tiến sĩ Triết học

 

6

Phạm Phương Anh

1984

Thạc sĩ Triết học (Nghiên cứu sinh)

 

7

Lê Thị Hồng Hạnh

1990

Thạc sĩ Triết học (Nghiên cứu sinh)

 

8

Trương Văn Thủy

1991

Thạc sĩ Kinh tế chính trị (Nghiên cứu sinh)

 

9

Nguyễn Bảo Lâm

1986

Thạc sĩ Triết học

 

10

Nguyễn Đình Huấn

1982

Thạc sĩ Triết học

 

11

Nguyễn Quang Dương

1984

Cử nhân Kinh tế chính trị

 

12

Phạm Thị Tâm

1991

Cử nhân Triết học

 

 

Tập thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin