Vinaora Nivo Slider 3.x

Địa chỉ liên hệ: Số 567 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.812.591

1. LƯỢC SỬ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

   Ngày 11-11-1977, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 298/CP, Về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên. Bộ môn Mác - Lênin được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng với nhiệm vụ chủ yếu là giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin cho sinh viên toàn trường.

   Ngày 27 tháng 11 năm 2002, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5807/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Tây Nguyên.

   Từ năm 2004, Khoa Mác - Lênin bắt đầu đào tạo đại học hệ chính qui - ngành Giáo dục chính trị, đến năm 2007, Khoa Mác - Lênin được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thêm ngành Triết học hệ đại học chính quy.

   Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ra Quyết định số 807/QĐ-ĐHTN-TCCB, đổi tên Khoa Mác - Lênin thành Khoa Lý luận chính trị.

   Ban chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ:

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN

TRƯỞNG BỘ MÔN/KHOA

1

ThS. Bùi Xuân Chất

1977-1994

2

TS. Nguyễn Khánh Mậu

1994-1998

3

TS. Bùi Thanh Quang

1998-2002

4

ThS. Lê Thị Thanh Hiếu

2002-2008

5

TS. Nguyễn Văn Tuyên

2008-2012

6

ThS. Trần Khải Định

2012-2018

7

TS. Nguyễn Thị Tĩnh

3/2018

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN/KHOA

1

TS. Ngô Minh Oanh  

1984-1986

2

TS. Bùi Thanh Quang

1994-1998

3

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

1998-2012

4

TS. Phạm Ngọc Đại

2011-2015

5

TS. Nguyễn Thị Tĩnh

2012-2018

6

TS. Nguyễn Khắc Trinh

6/2017

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

   2.1. Lãnh đạo Khoa

TS. Nguyễn Thị Tĩnh

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Khắc Trinh

Phó Trưởng khoa

     2.2. Trợ lý khoa

STT

HỌ VÀ TÊN

PHỤ TRÁCH

1

KS. Phan Thị Như Ý

Đào tạo; Văn thư hành chính, Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

2

TS. Đặng Nguyên Hà

NCKH; QLSV; Thực tập, thực tế; Mời giảng

   2.3. Các bộ môn

STT

TÊN BỘ MÔN

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN

1

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

ThS. Vũ Thị Việt Anh - Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Bộ môn

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Hải - Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Khuyên - Phó Bộ môn

Cán bộ viên chức của Khoa Lý luận chính trị

Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên chụp ảnh cùng cán bộ chủ chốt của Khoa Lý luận chính trị

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

3.1. Chức năng

Quản lý hành chính và chuyên môn giúp Hiệu trưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác.

3.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo toàn khoá, từng năm học.

- Tổ chức thực hiện mục tiêu kế hoạch đào tạo của khoa; đề xuất ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh mục tiêu đào tạo theo ngành học; triển khai nghiên cứu khoa học theo kế hoạch. Quản lý chuyên môn và chất lượng đào tạo theo quy định của nhà trường.

- Tổ chức, chỉ đạo các bộ môn hoạt động chuyên môn.

- Quản lý đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa; xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ viên chức; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên; phối hợp cùng các phòng, ban chức năng thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và sinh viên trong khoa.

- Phối hợp với Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh hằng năm.

- Phối hợp đề xuất mở ngành học, bậc học mới và dừng tuyển sinh các ngành học không còn nhu cầu.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

4. NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA

4.1. Ngành Giáo dục chính trị (Political Education)

- Mã ngành: 52140205

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Hình thức tuyển sinh: Thực hiện theo quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Chính trị có thể có được các vị trí làm việc như:

+ Làm giáo viên môn Giáo dục công dân ở các cấp học phổ thông; Giảng viên các môn khoa học Mác-Lênin, Lịch sử ĐCS Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở học viện, trường đại học, cao đẳng; Giảng viên các Trường Chính trị cấp tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố, thị xã, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề …

+ Nghiên cứu viên ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu…; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, ban ngành, trong lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước…

+ Khả năng học tập, nâng cao trình độ: Đủ điều kiện tham dự các khóa đào sau đại học các ngành lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, quản lý hành chính nhà nước...  và các chuyên ngành thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn…

4.2. Triết học (Philosophy)

- Mã ngành: 7229001

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Hình thức tuyển sinh: Thực hiện theo quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Những người tốt nghiệp ngành Triết học có thể có vị trí làm việc ở các lĩnh vực như:

+ Giảng dạy, nghiên cứu khoa học triết học và các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; Giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã…

+ Nghiên cứu viên ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu…; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, ban ngành, trong lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước…

+ Khả năng học tập, nâng cao trình độ: Tiếp tục theo học các khóa đào tạo trình độ sau đại học để trở thành những chuyên gia trong các lĩnh vực: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Lịch sử triết học, Lôgic học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mỹ học, Đạo đức học, Tôn giáo học; có thể tiếp tục nghiên cứu ở một số ngành khoa học tự nhiên và xã hội…