Quy định, nội quy, hướng dẫn và điều cấm đối với sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh

Các quy định và hướng dẫn đính kèm :

- Những điều cấm học viên khi học tập tại trung tâm gdqpan

- Hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng – kỷ luật của trung tâm gdqpan

- Hướng dẫn quy trình đăng ký lịch học lại

- Nhiệm vụ của cán bộ tiểu đội, trung đội

- Quy định chức trách, nhiệm vụ của bộ phận canh gác

- Quy định hoạt động của đội tự quản tại trung tâm gdqpan

- Quy định hướng dẫn chấm điểm thi đua

- Quy định ở nội trú ở ktx2 của tt

- Quy định quản lý học sinh, sinh viên học tập môn học gdqpan