THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp công tác tự đánh giá chương trình đào tạo

 


Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ cuộc họp công tác tự đánh giá (TĐG) chương trình đào tạo (CTĐT) ngày 19 tháng 04 năm 2021, Hiệu trưởng kết luận cụ thể như sau:

Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm.

Trân trọng./.