Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Điện thoại: 0262.3853273

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

CN. Võ Văn Thành
Phó Trưởng Phòng

TS. Lê Thế Phiệt
Trưởng Phòng

CN. Nguyễn Thị Nhâm Tý
Phó Trưởng Phòng

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng lập kế hoạch, quản lý tài chính của Nhà trường; thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Trường;

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

a)  Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

-  Xây dựng kế hoạch và sử dụng ngân sách ngắn hạn, dài hạn phục vụ  đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu, các dự án;

-  Quản lý tốt các nguồn kinh phí của Trường; thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủ tục, thể lệ tài chính của Nhà nước ban hành;

-  Lập kế hoạch phân phối kinh phí cho hoạt động đào tạo và các chương trình mục tiêu của trường;

-  Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự toán, ngân sách đã duyệt và các chế độ chính sách do Nhà nước ban hành ở các đơn vị trong trường;

-  Phối hợp với phòng ban, khoa, Trung tâm để thực hiện tốt chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động của trường;

-  Quản lý, giám sát thu, chi kinh phí hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên;

-  Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ trực tiếp quản lý kinh phí quỹ tiền lương, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác cho cán bộ viên chức của trường;

-  Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán thống nhất, tổ chức công tác kế toán, quản lý, tổng hợp tài chính của các đơn vị trong trường theo đúng luật kế toán, luật ngân sách Nhà nước;

-  Đơn vị đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.

b)  Công tác thanh, quyết toán

-  Thực hiện việc thanh quyết toán đối với tất cả hoạt động trong toàn trường theo đúng quy định hiện hành;

-  Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thanh, quyết toán các khoản thu, chi đối với các đơn vị, tổ chức kinh doanh, dịch vụ, trực thuộc trường theo đúng quy định hiện hành;

-  Quản lý, theo dõi tài sản của nhà trường;

-  Cùng với phòng Cơ sở vật chất và các đơn vị liên quan tiếp nhận các công trình mới, các máy móc, thiết bị, để ghi nhận vào tài sản của nhà trường trước khi đưa vào sử dụng, tổ chức các hội đồng thanh lý những tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư đã hư hỏng không sử dụng nữa;

-  Hàng tháng chuyển trả lương cho cán bộ viên chức qua thẻ ATM, phát học bổng cho sinh viên theo qui định.

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường đối chiếu công nợ; đôn đốc thu hồi công nợ đối với các đơn vị liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học, sau đại học, các hợp đồng dịch vụ; đối chiếu, thu hồi công nợ các loại tiền điện, nước.

-  Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế, tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán các khoản thuế với Cục thuế.

-  Phối hợp theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, sử dụng thiết bị, vật tư;

-  Được uỷ quyền ký tạm ứng nhiên liệu và hoá đơn.

c)       Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc

-  Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các đơn vị lập dự trù, kế hoạch chi ngân sách và thực hiện kế hoạch theo đúng quy định;

-  Định kỳ hằng quý, cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu chi để hướng dẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của Nhà trường; 

-  Tập trung mọi nguồn thu, chi tại các đơn vị về phòng Kế hoạch - Tài chính quản lý (đối với các đơn vị được phân cấp quản lý tài chính);

-  Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà trường.

d)  Tổng hợp, báo cáo hoạt động tài chính của Nhà trường

-  Phối hợp với các đơn vị lập báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;

-  Lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính theo quy định báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, phân bổ các  nguồn kinh phí và kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau;

-  Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác trang bị, quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường;

-  Phối hợp các đơn vị đề xuất mức thu học phí hàng năm.

e)     Công tác khác

-  Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo  đúng qui định; quản lý tài sản của Phòng được Nhà trường giao.

-  Tham gia vào các đề án, chương trình, ban tổ chức, hội đồng...

- Công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy: Hiện nay Phòng có 12 CBVC trong đó: 01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng và 9 chuyên viên.

1. Lê Thế Phiệt - Trưởng phòng

Phụ trách công tác tổ chức, điều hành chung công việc của phòng, trực tiếp giải quyết các công việc:

- Triển khai, xây dựng kế hoạch công tác; Công tác thi đua khen thưởng, đối ngoại của phòng;

- Công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;

- Chỉ đạo, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm;

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu, phối hợp với các đơn vị liên quan về thực hiện công tác tài chính của nhà trường;

- Tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường trong việc lên kế hoạch tài chính phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, tài sản, văn phòng phẩm, giáo trình, ấn phẩm của nhà trường;

- Phụ trách liên doanh liên kết đầu tư, Đề án của Nhà trường;

- Giám sát hoạt động tài chính của Bệnh viện trường;

- Phụ trách kinh phí hoạt động: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;

- Phụ trách nhiên liệu, vật tư dụng cụ phục vụ hành chính: Tiền điện, nước, điện thoại, thông tin liên lạc…;

- Tổ chức kiểm tra tài chính nội bộ hàng năm; Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc mua vật tư, vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, Nghiên cứu khoa học, sửa chữa nhỏ….

- Công tác đảm bảo chất lượng;

- Tham gia giảng dạy tại Khoa Kinh tế;

- Tham gia các Hội đồng của Nhà trường theo quyết định.

2. Nguyễn Thị Nhâm Tý – Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng

 Tham mưu cho Ban Giám hiệu, Lãnh đạo phòng trong việc phân tích, hoạch định và kiểm tra, kiểm soát về công tác tài chính. Trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm các công tác sau:

- Tổ chức công tác kế toán, thu chi tài chính, phụ trách công tác kế toán tổng hợp, thống kê, báo cáo cấp trên về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Chỉ đạo bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định;

- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo quy định về chế độ kế toán hiện hành;

- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách của Nhà trường;

- Giúp trưởng phòng làm kế hoạch, dự toán ngân sách, lập dự toán chi tiết ngân sách;

- Phụ trách công nợ;

- Thanh toán vượt giờ;

- Lệ phí tuyển sinh các hệ đào tạo; công tác y tế học đường;

- Kinh phí mở ngành đào tạo; đánh giá chương trình; biên soạn giáo trình, bài giảng; hội đồng sát hạch chuyên môn; hội đồng tuyển dụng;

- Kinh phí các hợp đồng đào tạo: đại học liên kết, cử tuyển, địa chỉ, liên kết đào tạo Sau đại học;

- Kinh phí đào tạo sinh viên nước ngoài;

- Kinh phí hoạt động của: Trung tâm hỗ trợ viên, Trung tâm Ngoại ngữ tin học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn; Trạm xá thú y, Kinh phí hoạt động của bộ phận đào tạo ngắn hạn Khoa Kinh tế, Khoa Y Dược, Sư phạm và các đơn vị khác;

- Các hoạt động dịch vụ của nhà trường (nhà xe, căn tin,...);

- Các khoản thuế dịch vụ, các loại ấn chỉ;      

- Giám sát hoạt động tài chính của Viện công nghệ sinh học và Môi trường; trường mầm non 11-11;

- Phụ trách quỹ tiền mặt của nhà trường;

- Phụ trách kinh phí Nghiên cứu khoa học (cấp bộ, cơ sở); Kinh phí các chương trình dự án khoa học; Kinh phí phục vụ tạp chí nghiên cứu khoa học công nghệ của trường; Các dịch vụ khoa học công nghệ, đề tài khoa học công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng; Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng theo quy định của Luật kế toán.

3. Võ Văn Thành – Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm các công tác sau:

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường giao cho Phòng đúng quy định;

- Giúp trưởng phòng làm kế hoạch, dự toán ngân sách;

- Phụ trách chế độ cán bộ viên chức trong toàn Trường: lương, các khoản theo lương, làm thêm giờ, công khoán, phép, công tác phí, ốm đau thai sản, bảo hộ lao động, độc hại, phúc lợi, khen thưởng, thuế thu nhập cá nhân;

- Học phí Sau đại học, Đại học chính quy, học phí học lại, cải thiện điểm D;

- Phụ trách kinh phí Trường Trung học phổ thông thực hành Cao nguyên;

- Học phí hệ Vừa làm vừa học;

- Kinh phí thực tế, thực tập, kiến tập của Đại học và Sau đại học;

- Kinh phí đào tạo cán bộ (đi học, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn khác,...)

- Chế độ học sinh, sinh viên: học bổng chính sách - trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích, khen thưởng, các khoản hỗ trợ khác cho sinh viên;

- Mời giảng Sau đại học, Đại học (Chính quy và vừa làm vừa học);

- Các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

4. Mai Thị Quỳnh Trang - Kế toán tổng hợp

- Công tác kế toán tổng hợp;

- Kế toán Công nợ: tạm ứng, phải thu, phải trả;

- Kế toán Thu - Chi tiền mặt.

5. Nguyễn Anh Tuấn - Kế toán thực tập, thực tế.

- Thanh toán kinh phí thực tập, thực tế hệ chính quy (đại học, sau đại học);

- Phụ trách công tác kế toán Công đoàn trường (nguồn kinh phí Công đoàn trường);

- Kế toán kinh phí Trường Trung học phổ thông thực hành Cao nguyên; theo dõi kinh phí nộp về trường của các đơn vị: Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trạm xá thú y, Bệnh viện, Trường mầm non 11-11;

- Thanh toán chế độ công tác phí;

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của phòng;

- Công tác quản lý chất lượng.

6. Đặng Thị Ánh - Kế toán Tiền lương và các khoản theo lương

- Thanh toán lương, thu nhập tăng thêm, tiền ăn trưa, phụ cấp 22%, làm thêm giờ, trả công khoán và các khoản phụ cấp khác;

- Thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp;

- Thuế thu nhập cá nhân, thuế vãng lai;

- Theo dõi chế độ bảo hộ lao động, tư trang, chế độ độc hại không theo lương;

- Thanh toán khoán điện thoại cho cán bộ;

- Thanh toán vượt giờ của giảng viên.

7. Bùi Thị Sáu – Kế toán học phí

- Theo dõi thu học phí chính quy (Sau đại học, Đại học); Học phí hệ vừa làm vừa học và thực hiện kinh phí hệ vừa làm vừa học ở các Khoa; Theo dõi học phí liên kết: cao học, đại học; Kinh phí cử tuyển, y địa chỉ, sinh viên nước ngoài;

- Khen thưởng của cán bộ và sinh viên;

- Theo dõi học bổng khuyến khích, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, cấp bù sư phạm các quỹ tài trợ cho sinh viên;

- Theo dõi học bổng chính sách và trợ cấp xã hội sinh viên cử tuyển;

- Thu tiền học lại chính quy, hệ vừa làm vừa học và học chuyển đổi;

- Thanh toán viết giáo trình, bài giảng; mở ngành;

- Chế độ phép (cán bộ, học sinh dự bị);

- Theo dõi ấn chỉ, biên lai;

- Thu tiền cải thiện điểm D.

8. Hán Thị Thùy Trinh – Kế toán tài sản; xây dựng cơ bản

- Kế toán xây dựng cơ bản; sửa chữa thường xuyên; Quyết toán các dự án sửa chữa, xây dựng;

- Kế toán tài sản cố định, công cụ - dụng cụ; Công tác kiểm kê tài sản;

- Công tác mua sắm mới tài sản, thanh lý tài sản, thu hồi, điều chuyển tài sản trong nhà trường; Bảo hiểm tài sản; Sữa chữa tài sản máy móc thiết bị; Tài liệu học tập; Văn phòng phẩm;

- Thu tiền cải thiện điểm D.

9.  Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán Kho bạc, Ngân hàng

- Kế toán theo dõi ngân sách qua kho bạc; Các tài khoản tại ngân hàng;

- Thực hiện các thủ tục thu, chi qua kho bạc và ngân hàng;

- Thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông, điện thoại, bưu chính;

- Thanh toán các hoạt động tuyên truyền;

- Kế toán y tế học đường;

10. Vương Thị Kim Thoa- Kế toán nghiên cứu khoa học

- Kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học; Kinh phí các chương trình dự án khoa học; Kinh phí phục vụ tạp chí nghiên cứu khoa học công nghệ của trường; Các dịch vụ khoa học công nghệ, đề tài khoa học công nghệ; Hội nghị, hội thảo;

- Thanh toán kinh phí đoàn thể: Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội giáo chức, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường;

- Đào tạo cán bộ (đi học, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn khác, hướng dẫn thử việc...);

- Kế toán lệ phí tuyển sinh các hệ đào tạo, lệ phí nhập học; tài liệu phục vụ tuyển sinh, đào tạo;

- Kế toán nhiên liệu;

- Theo dõi thu chi khác trong toàn trường;

- Thu tiền cải thiện điểm D.

11. Đàm Thị Ly - Kế toán các Trung tâm; đào tạo ngắn hạn

- Kế toán các trung tâm: Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn; Trung tâm ngoại ngữ tin học;

- Kế toán các hoạt động đào tạo ngắn hạn: Khoa Kinh tế, Khoa Sư phạm, Khoa Y dược và các đơn vị khác trong toàn trường;

- Kế toán các hoạt động dịch vụ của nhà trường;

- Các khoản thuế dịch vụ, thuế môn bài, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà đất;

- Thanh toán coi thi, phục vụ thi, các hội đồng thi, thanh toán chấm chuyên đề, khoá luận, hội đồng bảo vệ luận văn cao học, ôn thi sau đại học, bổ sung kiến thức;

- Thanh toán kinh phí mời giảng: Cao học, đại học chính quy, Vừa làm vừa học;

- Thu tiền cải thiện điểm D.

12. Phạm Nguyễn Quỳnh Trang -Thủ quỹ

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thủ quỹ nhà trường theo quy định;

- Làm công tác văn thư của phòng;

- Lưu trữ chứng từ kế toán.