Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Điện thoại: 0262.3853273

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

CN. Võ Văn Thành
Phó Trưởng Phòng

TS. Lê Thế Phiệt
Trưởng Phòng

CN. Nguyễn Thị Nhâm Tý
Phó Trưởng Phòng

1. CHỨC NĂNG

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Trường Đại học Tây Nguyên, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính - kế toán và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Thực hiện công tác kế hoạch

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm, thường trực Ban xây dựng dự toán ngân sách của Trường.

- Lập kế hoạch ngân sách trung hạn và dài dạn. Báo cáo tự chủ tài chính của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư.

- Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lệ phí tuyển sinh, lệ phí kỳ thi THPT quốc gia và các lệ phí khác;

- Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn của nhà trường.

2.2. Thực hiện công tác kế toán tài chính

- Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính của nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.

- Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính theo hạn định.

- Thực hiện thu và chi trả các hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi của các đơn vị có thu trong toàn trường theo quy định;

- Quản lý thu học phí của người học tại trường;

- Theo dõi kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm, phép và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bổng, các khoản trợ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

- Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí hoạt động theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của nhà nước.

- Thực hiện kế toán các dự án, chương trình từ các nguồn tài chính của trường cho các đơn vị và cá nhân theo quy định hiện hành.

- Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị, kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định của nhà nước.

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước;

- Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực Trường.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Trường hàng năm.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

- Tham gia thẩm định, giám sát đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị của Trường.

- Quản lý và giám sát công tác kế toán tài chính của Bệnh viện trường và Viện CNSH&MT.

- Tổ chức xây dựng bộ máy kế toán để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy: Hiện nay Phòng có 13 CBVC trong đó: 01 Trưởng phòng, kế toán trưởng; 02 Phó Trưởng phòng và 10 chuyên viên.

1. Lê Thế Phiệt - Trưởng phòng

Phụ trách chung toàn đơn vị, trực tiếp giải quyết các công việc:

- Chỉ đạo, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. Lập dự toán chi tiết ngân sách trình Hội đồng xét duyệt dự toán NS của trường;

- Tổ chức công tác kế toán, công tác nhân sự, thi đua khen thưởng, đối ngoại của phòng, công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu, phối hợp với các đơn vị liên quan về thực hiện công tác tài chính của nhà trường;

- Phụ trách công tác đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tài sản, văn phòng phẩm, giáo trình, ấn phẩm của nhà trường;

- Phụ trách liên doanh liên kết đầu tư, Đề án của Nhà trường;

- Giám sát hoạt động tài chính của Bệnh viện trường;

- Phụ trách kinh phí hoạt động: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;

- Phụ trách nhiên liệu, vật tư dụng cụ phục vụ hành chính: Tiền điện, nước, nhà ở, điện thoại, thông tin liên lạc;

- Tham gia giảng dạy tại Khoa Kinh tế.

- Tham gia các Hội đồng của Nhà trường theo quyết định,

2. Nguyễn Thị Nhâm Tý – Phó Trưởng phòng, Kế toán tổng hợp

Giúp Trưởng phòng trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm các công tác sau:

- Kế toán tổng hợp, Phụ trách công nợ;

- Mời giảng Sau đại học, Đại học, Cao đẳng (Chính quy và VHVL);

- Thanh toán vượt giờ;

- Phụ trách kinh phí Trường THPT TH Cao Nguyên (trừ các khoản thuộc chế độ CBVC do kinh phí NSNN cấp);

- Học phí hệ Vừa làm - Vừa học;

- Lệ phí tuyển sinh các hệ đào tạo; công tác y tế học đường;

- Kinh phí mở ngành đào tạo; đánh giá chương trình; biên soạn giáo trình, bài giảng; hội đồng sát hạch chuyên môn; hội đồng tuyển dụng;

- Kinh phí các hợp đồng đào tạo: hệ cao đẳng, đại học liên kết, cử tuyển, địa chỉ, liên kết đào tạo Sau đại học.

- Kinh phí đào tạo sinh viên nước ngoài;

- Kinh phí thực tế, thực tập, kiến tập của Cao đẳng, Đại học và Sau đại học;

- Kinh phí hoạt động của: Trung tâm Phục vụ HSSV, Trung tâm Ngoại ngữ tin học, Trại thực nghiệm, Trung tâm GDQP và AN, Trạm xá thú y, Kinh phí hoạt động của bộ phận đào tạo ngắn hạn Khoa kinh tế, Khoa Y dược, sư phạm.

- Các hoạt động dịch vụ của nhà trường (nhà xe, căn tin,...), liên kết Trường Bách Nghệ Thanh Hoá;

- Các khoản thuế dịch vụ, các loại ấn chỉ.      

- Giám sát hoạt động tài chính của Viện công nghệ sinh học và Môi trường.

- Phụ trách quỹ tiền mặt của nhà trường;

- Các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Võ Văn Thành – Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm các công tác sau:

- Phụ trách kinh phí Nghiên cứu KH;

- Tạp chí khoa học;

- Các dịch vụ KHCN, đề tài khoa học công nghệ;

- Phụ trách đề án ngoại ngữ 2020;

- Giúp trưởng phòng làm kế hoạch, dự toán ngân sách;

- Phụ trách chế độ CBVC trong toàn Trường (bao gồm cả CBVC trường THPT THCN): lương, các khoản theo lương, làm thêm giờ, công khoán, phép, công tác phí, ốm đau thai sản, bảo hộ lao động, độc hại, phúc lợi, khen thưởng, thuế thu nhập cá nhân;

- Học phí Sau đại học, ĐH chính quy, Cao đẳng, học phí học lại, cải thiện điểm D;

- Chế độ HSSV: học bổng chính sách - trợ cấp XH, học bổng khuyến khích, khen thưởng, các khoản hỗ trợ khác cho sinh viên;

- Các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

4. Trần Thị Lam Giang – Kế toán Thu chi tiền mặt và NC khoa học

- Kế toán Thu - Chi tiền mặt;

- Kế toán đề án ngoại ngữ;

- Kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học; Tạp chí KHCN của trường;

- Kế toán Công nợ: tạm ứng, phải thu, phải trả:

- Kế toán theo dõi hoạt động của Viện CNSH, Trạm xá thú y, Bệnh viện;

- Thanh toán các HĐ của nhà trường: tiếp khách, hội nghị, hội thảo;

- Thanh toán giảng viên thỉnh giảng: Cao học, đại học chính quy;

- Theo dõi các khoản thu, chi khác trong toàn trường;

5. Mai Thị Quỳnh Trang - Kế toán Kho bạc, Ngân hàng

- Kế toán theo dõi ngân sách qua kho bạc; các tài khoản tại ngân hàng;

- Thực hiện các thủ tục thu, chi qua kho bạc và ngân hàng;

- Liên kết bách nghệ thanh hóa;

- Hỗ trợ công tác kế toán tổng hợp;

- Thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông, điện thoại, bưu chính.

6. Nguyễn Anh Tuấn - Kế toán XDCB

- Kế toán trong XDCB, sửa chữa thường xuyên (sửa chữa trong xây dựng cơ bản),

- Kế toán vật tư, văn phòng phẩm;

- Thanh toán vượt giờ của giảng viên;

- Phụ trách công tác kế toán Công đoàn trường (nguồn Kp Công đoàn trường);

- Thanh toán viết giáo trình, bài giảng; mở ngành;

- Kế toán theo dõi hoạt động Trường thực hành Cao nguyên;

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của phòng.

7. Đặng Thị Ánh - Kế toán các Trung tâm và thanh toán

- Kế toán các trung tâm: TT phục vụ HSSV, TT GDQP, TT ngoại ngữ tin học;

- Kế toán các hoạt động đào tạo ngắn hạn: Khoa Kinh tế, khoa Sư phạm, khoa Y dược và các đơn vị khác trong toàn trường;

- Kế toán các hoạt động dịch vụ của nhà trường;

- Các khoản thuế dịch vụ, thuế môn bài, Thuế TNDN, thuế GTGT, thuế nhà đất;

- Thanh toán coi thi, phục vụ thi, các hội đồng thi, thanh toán chấm chuyên đề, khoá luận, hội đồng bảo vệ luận văn cao học, ôn thi sau đại học, bổ sung kiến thức;

- Chế độ phép (cán bộ, học sinh dự bị);

- Theo dõi học phí liên kết: cao học, đại học;

- Thanh toán các hoạt động tuyên truyền;

- Kế toán y tế học đường;

- Thu tiền cải thiện điểm D;

8. Bùi Thị Sáu - Kế toán Tiền lương và các khoản theo lương

- Thanh toán lương, thu nhập tăng thêm, tiền ăn trưa, phụ cấp 22%, làm thêm giờ, trả công khoán và các khoản phụ cấp khác.

- Thanh toán các chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN;

- Thuế thu nhập cá nhân, thuế vãng lai;

- Theo dõi chế độ bảo hộ lao động, tư trang, chế độ độc hại không theo lương.

- Thanh toán khoán điện thoại cho cán bộ;

9. Vương Thị Kim Thoa – Kế toán thực tập, thực tế

- Thanh toán kinh phí thực tập, thực tế hệ chính quy (SĐH, ĐH,CĐ)

- Thu tiền cải thiện điểm D;

- Kế toán lệ phí tuyển sinh các hệ đào tạo, lệ phí nhập học;

- Kế toán nhiên liệu;

10. Hoàng Trọng Thành – Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ

- Thanh toán kinh phí đoàn thể: Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội sinh viên, Hội CCB, Hội giáo chức, Ban sự tiến bộ phụ nữ của Trường.

- Kế toán TSCĐ, công cụ - dụng cụ;

- Công tác mua sắm mới TS, thanh lý tài sản, thu hồi, điều chuyển tài sản trong nhà trường; Bảo hiểm tài sản; sữa chữa tài sản máy móc thiết bị;

- Công tác kiểm kê tài sản;

- Thu tiền cải thiện điểm D

11. Hán Thị Thùy Trinh – Kế toán XDCB tập trung

- Kế toán các dự án xây dựng cơ bản tập trung

- Thanh toán chế độ công tác phí;

- Thu tiền cải thiện điểm D

- Hỗ trợ làm quyết toán các dự án sửa chữa, xây dựng

- Đào tạo cán bộ (đi học, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn khác,...)

12. Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán thanh toán

- Theo dõi thu học phí hệ VLVH và thực hiện kinh phí hệ VLVH ở các Khoa;

- Thu tiền cải thiện điểm D

-  Khen thưởng của cán bộ và sinh viên;

- Theo dõi học bổng khuyến khích, học bổng CSTCXH, các quỹ tài trợ cho sinh viên;

- Theo dõi thu học phí chính quy: Sau đại học, Đại học, Cao đẳng;

- Theo dõi kinh phí: cử tuyển, y địa chỉ;

- Theo dõi ấn chỉ, biên lai;

- Thu tiền học lại chính quy, hệ VHVL và học chuyển đổi.

- Theo dõi học bổng chính sách và trợ cấp xã hội sinh viên cử tuyển.

13. Nguyễn Thị Xuân - Thủ quỹ

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thủ quỹ nhà trường theo quy định;

- Làm công tác văn thư của phòng KHTC;

- Lưu trữ chứng từ kế toán;