THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Có kèm theo quy chế