THÔNG TƯ 

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Có kèm theo thông tư 08/2017/TT-BGDĐT