Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM             TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH 11-11               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

    Số:    41  /TB-MNTH 11-11                                       Đắk Lắk, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19

 

          Thực hiện công văn số 6160/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 09/7/2021 và công văn số 973/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 09/7/2021 về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động hè để phòng chống dịch Covid 19. Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Trường Mầm non Thực hành 11-11 xin thông báo đến Quý phụ huynh và toàn thể cán bộ viên chức của Trường lịch nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19 như sau: 

- Trẻ được nghỉ học kể từ ngày 10/7/2021 đến khi có thông báo mới.

          - Trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19 yêu cầu cán bộ viên chức và người lao động vẫn đi làm bình thường, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, vệ sinh khử khuẩn trong và ngoài lớp học, thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế).

          - Trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch khuyến cáo phụ huynh phối hợp cùng Nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

          Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

          Nơi nhận:                                                                      PHỤ TRÁCH CHUNG

          - BGH Nhà trường;

            - Các tổ chuyên môn;

            - Đăng Website Trường;

            - Lưu VT.                                                            ThS. Trần Thị Thùy Trang