Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DANH MỤC VĂN BẢN

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

TT

Số hiệu

Loại VB

Cấp ban hành

Trích dẫn

Ghi chú

1

99/2014/NĐ-CP

(25/10/2014)

Nghị định

Chính phủ

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

[1. Nghi dinh 99.2014.ND.CP]

1. Nghi dinh 99.2014.ND.CP.pdf

2. Nghi dinh 99.2014.ND.CP.doc

2

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

(22/04/2015)

Thông tư Liên tịch

Bộ Tài chính và Bộ Khoa học & Công nghệ

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

[2. TT 55.2015.TTLT.BTC.BKHCN]

1. Thong tu 55.2015.TTLT.BTC.BKHCN.doc

2. Thong tu 55.2015.TTLT.BTC.BKHCN (Van ban goc - Cong bao).pdf

3. Thong tu 55.2015.TTLT.BTC.BKHCN (Van ban goc).pdf

3

11/2016/TT-BGDĐT

(11/04/2016)

Thông tư

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

[3. TT 11.2016.TT.BGDDT quan ly de tai KHCN cap bo]

1. Thong tu so 11.2016.TT.BGDDT.doc

1. Thong tu so 11.2016.TT.BGDDT.PDF

2. Thong tu so 11.2016.TT.BGDDT.QuyDinh.doc

2. Thong tu so 11.2016.TT.BGDDT.QuyDinh.pdf

3. Thong tu so 11.2016.TT.BGDDT.PhuLuc.doc

3. Thong tu so 11.2016.TT.BGDDT.PhuLuc.PDF

4

5830/QĐ-BGDĐT

(27/11/2015)

Quyết định

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Quyet dinh 5830.QD.BGDDT.PDF

5

669/TB-ĐHTN-KH&QHQT

(04/05/2015)

Thông báo

Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên

V/v Ban hành định dạng bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên

[5. Dinh dang Tap chi KH DHTN 2015]

01. TB ban hanh dinh dang tap chi KH DH Tay Nguyen.pdf

02. Qui dinh dinh dang (Chinh thuc).docx

03. Qui dinh dinh dang (Chinh thuc).pdf

6

705/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT

(27/03/2018)

Quyết định

Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên

Về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của trường Đại học Tây Nguyên

[6. QD quan ly hd HTQT 2018]

1. QD ban hanh QD QL HD HTQT 2018.pdf

2. QD QL hoat dong HTQT (Toan van).pdf

3. QD QL hoat dong HTQT (Phu luc).doc

7

1701/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT

(30/08/2016)

Quyết định

Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên

Về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của trường Đại học Tây Nguyên

[7. QD quan ly hd KHCN 2016]

[Mau Phu luc]

1. Quyet dinh ban hanh QD QL HD KHCN 2016.pdf

2. QD quan ly KHCN 2016 (Toan van).pdf

3. QD quan ly KHCN 2016 (Phu luc).doc

3. QD quan ly KHCN 2016 (Phu luc).pdf

8

1623/TB-ĐHTN-KH&QHQT

(30/08/2016)

Thông báo

Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên

Về việc cập nhật quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Bộ và cấp cơ sở

[8. Quy trinh quan ly de tai KHCN]

1. TB ban hanh quy trinh quan ly thuc hien de tai KHCN.pdf

2. Quy trinh quan ly thuc hien de tai KHCN cap Bo va CS.pdf

9

19/2012/TT-BGDĐT

(01/06/2012)

Thông tư

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

9. TT 19.2012.TT.BGDDT.pdf

10

 

Biểu mẫu

Trường Đại học Tây Nguyên

Đơn đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Tỉnh

10. Don de nghi nghiem thu cap CS de tai KHCN cap Tinh.doc

11

 

Biểu mẫu

Trường Đại học Tây Nguyên

Bản phản biện (Nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ)

11. Mau phan bien (Nghiem thu de tai KHCN cap Bo).doc