Về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của trường Đại học Tây Nguyên

Có quyết định đính kèm

Các mẫu phụ lục đính kèm :

- Phiếu đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Phiếu đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (dành cho sinh viên)

- Danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường

- Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của hội đồng xác định danh mục

- Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (dành cho sinh viên)

- Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Biên bản họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Đơn đề nghị điều chỉnh thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Qui định định dạng báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng việt

- Tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng anh

- Biên bản hội thảo sinh hoạt học thuật cấp bộ môn

- Đơn đề nghị nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Đơn đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp bộ