Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành

Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế được thành lập năm 2002 trên cơ sở tách ra từ phòng Đào tạo Đại học.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế là đơn vị chức năng giúp cho Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các hoạt động Khoa học, Công nghệ, Đối ngoại và Tạp chí Khoa học Tây Nguyên của Trường.

Chức năng chính của Phòng là xây dựng và quản lý kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ, Đối ngoại và Tạp chí Khoa học Tây Nguyên của Trường từng năm và giai đoạn.

2.1. Quản lý Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng và tổng hợp kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trong Trường, điều phối, giám sát, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch KHCN. Định kỳ và thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động KHCN của Trường lên các cấp quản lý. Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định KHCN thống nhất trong toàn trường;

- Xây dựng, ban hành và quản lý các văn bản về hoạt động KHCN và Quan hệ đối ngoại phù hợp với các quy định chung của Nhà trường, các Bộ ngành quản lý

- Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học tới các tổ chức, cá nhân nhằm ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyển giao công nghệ với các địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và quản lý các kết quả NCKH. Kiến nghị các cấp về việc khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc của cán bộ, viên chức và sinh viên trong Trường.

- Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, hoạt động sáng kiến sáng chế, phát minh, kỹ thuật an toàn lao động, vật tư thiết bị khoa học công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường và trong nước về quản lý các hoạt động khoa học công nghệ.

- Quản lý và điều hành các hoạt động của Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên theo quy định của các Bộ ngành trực tiếp quản lý. Thực hiện nghiêm quy trình xuất bản Tạp chí và định kỳ xuất bản đúng thời gian quy định. 

- Thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đăng ký quyền sở hữu trí tuệ các công trình khoa học đã được nghiệm thu theo đúng quy định pháp luật.

2.2. Hoạt động Đối ngoại

- Xây dựng và tổng hợp kế hoạch hợp tác quốc tế trong Trường và điều phối, theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế. Định kỳ và thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của Trường lên các cấp quản lý. Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định hợp tác quốc tế thống nhất trong toàn trường.

- Dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế và các hoạt động khác có yếu tố nước ngoài.

- Lập kế hoạch và báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế hàng năm.

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế trong Nhà trường đúng theo quy định của pháp luật và các cấp quản lý.

2.3. Tạp chí Khoa học Tây Nguyên

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển tạp chí

- Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Trường Đại học Tây Nguyên.

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng KH và QHQT hiện có 06 cán bộ, gồm 02 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

Về trình độ có 02 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ và 02 Cử nhân.

1. Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Đình Sỹ
Bí thư Chi bộ - Phó trưởng phòng

TS. Đào Xuân Thu
Phó trưởng phòng

2. Các chuyên viên

- ThS. Lê Thụy Vân Nhi; ThS. Trần Thị Minh Hà; CN. Võ Thị Thu Nguyệt; - CN. Y Zina Ksor. 

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Đình Sỹ

Điều hành, quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm trong hoạt động của đơn vị:

-      Hoạt động Khoa học và Công nghệ

-      Hoạt động Đối ngoại (trong nước và quốc tế)

-      Hoạt động Tạp chí khoa học Tây nguyên

-      Tham mưu cho Lãnh đạo trường ban hành quy định, quy chế, quy trình; xây dựng định hướng phát triển, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) về hoạt động Khoa học và Công nghệ; Đối ngoại; Tạp chí khoa học Tây nguyên.

-      Các công việc khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo.

2. Phó trưởng phòng: TS. Đào Xuân Thu

Điều hành, quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm các mãng hoạt động:  

-      Đề tài cơ sở của giảng viên

-      Hoạt động KH và CN của sinh viên

-      Hoạt động phục vụ cộng đồng

-      Sở hữu trí tuệ

-      Cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học trên website

-      Các công việc khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo.

3. Chuyên viên chính: ThS. Lê Thụy Vân Nhi

-      Hoạt động đề tài KH và CN cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm của Giảng viên và Sinh viên; 

-      Hội nghị, Hội thảo, tập huấn, sinh hoạt học thuật của giảng viên và sinh viên

-      Hoạt động nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh;

-      Công tác sở hữu trí tuệ trong Nhà trường và các cơ quan liên quan;

-      Các công việc khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo.

4. Chuyên viên: CN. Võ Thị Thu Nguyệt

-      Hoạt động đề tài KH và CN cấp Nhà nước; cấp Bộ; cấp Tỉnh và tương đương;

-      Các chương trình, dự án, hợp đồng KHCN trong nước và có yếu tố nước ngoài;

-      Hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước;

-      Thực hiện các báo cáo (tháng; quý; năm và theo yêu cầu của các cấp)

-      Các công việc khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo.

5. Chuyên viên: ThS. Trần Thị Minh Hà

-      Cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học (website; hemes; phần mềm quản lý đào tạo; Google Scholar)

-      Công tác tính vượt giờ, đánh giá phân loại và thi đua khen thưởng của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường; cung cấp các số liệu thống kê KHCN, QHQT phục vụ công bố, báo cáo;

-      Các công việc khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo.

6. Chuyên viên: CN. Y Zina Ksor

-      Tạp chí Khoa học Tây Nguyên (định dạng, biên soạn, xuất bản, phát hành và nộp lưu chiểu);

-      Kiểm tra xác nhận lí lịch khoa học; bài báo quốc tế;

-      Hoạt động các trang thông tin điện tử của phòng;

-     Các công việc khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo.