Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của trường Đại học Tây Nguyên

Có quyết định đính kèm

Các mẫu phụ lục đính kèm :

- Phiếu đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Phiếu đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (dành cho sinh viên)

- Danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường

- Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của hội đồng xác định danh mục

- Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (dành cho sinh viên)

- Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Biên bản họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Đơn đề nghị điều chỉnh thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Qui định định dạng báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng việt

- Tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng anh

- Biên bản hội thảo sinh hoạt học thuật cấp bộ môn

- Đơn đề nghị nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

- Đơn đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp bộ