Địa điểm: Đắk Mil- Đắk Nông
Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
Chuyên viên tổng hợp
Văn thư, thủ quỹ