Suốt chiều dài 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng ta, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng vĩ đại. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.

 Từ khi mới thành lập (03/02/1930) Đảng ta đã lãnh đạo nhiều phong trào Cách mạng, cao trào là cuộc Cách mạng Tháng tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ ách đô hộ và thống trị của Thực dân Pháp và Đế quốc Nhật, khai sinh ra nhà nước Công-Nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cách đây 75 năm, ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

 75 năm kể từ ngày Quốc khánh, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi to lớn trên tất cả các mặt cả đối nội và đối ngoại.

Sau hơn 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khu vực kinh tế này ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam.

 75 năm qua, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ XHCN, đồng thời cũng đóng góp tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.