Chỉ tiêu tuyển dụng biên chế ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk năm 2023
Tham khảo kế hoạch chi tiết tại link sau: