Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2790/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 1994 là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Nguyên.

- Chức năng: Nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và dịch vụ khoa học trên các lĩnh vực về khoa học xã hội và nhân văn vùng Tây Nguyên.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu văn hóa, văn học, ngôn ngữ vùng Tây Nguyên; đào tạo bồi dưỡng lớp ngắn hạn, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số Êđê, M’nông, Jrai, STiêng; phục vụ kết nối cộng đồng; dịch vụ dịch thuật tiếng dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Giám đốc

TS. Trương Thông Tuần
Giám đốc

PGS.TS. Buôn Krông Tuyết Nhung
Phó Giám đốc

2. Chuyên viên 

ThS. Trần Thị Lệ Thanh
Chuyên viên

ThS H-Wen Alio
Chuyên viên

ThS. Y Nei Rah Lan
Chuyên viên

Nhân lực:

Tổng số CBVC năm 2020 có 5; trong đó 01 PGS, 01 TS, 01 ThS, 02 CN và 10 cộng tác viên nghiên cứu khoa học.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. TS.GV. Trương Thông Tuần - Giám đốc

- Phụ trách chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.     

- Trực tiếp điều hành công tác hành chính của Trung tâm và đào tạo bồi dưỡng thăng hạng chức danh giảng viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên.

2. PGS. TS.GVCC.  Buôn Krông Tuyết Nhung - Phó giám đốc

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khoa học của Trung tâm.

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác đào tạo chứng chỉ tiếng DTTS.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kết nối  phục vụ cộng đồng và nâng cao kỹ năng, kiến thức xã hội cho sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. ThS. GVC. Trần Thị Lệ Thanh Chuyên viên

- Tham mưu Giám đốc thực hiện công tác đào tạo ngắn hạn (Thăng hạng chức danh giảng viên).

- Tham mưu Phó Giám đốc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

- Soạn thảo các văn bản gửi đi do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

- Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị và tài sản của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

4. CN. GV. H’Wen Aliô - Chuyên viên

- Nhận và lưu các công văn gửi đến Trung tâm.

- Soạn thảo các văn bản gửi đi do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

- Tham mưu Phó Giám đốc thực hiện công tác đào tạo tiếng dân tộc thiểu số.

- Tham mưu Phó Giám đốc thực hiện nhiệm kết nối phục vụ cộng đồng và nâng cao kỹ năng, kiến thức xã hội cho sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

5. CN. GV. Y Nei Rahlan – Chuyên viên

- Thực hiện các nhiệm vụ kết nối phục vụ cộng đồng và nâng cao kỹ năng, kiến thức xã hội cho sinh viên.

- Phụ trách công nghệ thông tin liên quan đến Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính về khoa học và hội thảo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

Địa chỉ liên hệ Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên

- Điện thoại trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên: 02623825490

1. Giám đốc :  TS. Trương Thông Tuần; 0983624518

2. Phó giám đốc:  Buôn Krông Tuyết Nhung: 0905691169.

Di động chuyên viên:

1. Y Nei Rah Lan: neirahlan123@gmail.com : 0947432124

2. Trần Thị Lệ Thanh: ttlthanh@ttn.edu.vn. 0905590706.

3. H Wen Alio: aliowen305@gmail.com: 0905426925.