Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh Kon Tum 2023

1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các dòng/giống Mắc ca (Macadamia integrifolia) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Hùng.

3. Các thành viên thực hiện chính: ThS. Lê Đình Nam; ThS. Phạm Đoàn Phú Quốc;

4. Thư ký khoa học: ThS. Trần Thị Phượng.

5. Mục tiêu của nhiệm vụ

 • - Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, hiệu quả kinh tế của các dòng/ giống Mắc ca đã được trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 •  - Xác định được mức độ phù hợp của các dòng/ giống Mắc ca trên các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Kon Tum.
 •  - Xây dựng được bản đồ vùng thích nghi cho việc trồng các dòng/ giống Mắc ca thích hợp và hướng dẫn kỹ thuật gây trồng, phát triển cây Mắc ca bền vững trên địa bàn tỉnh Kon tum.

6. Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện

 •  - Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của các mô hình trồng cây Mắc ca trên diện tích đã trồng tại một số vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum.
 •  - Đánh giá mức độ thích hợp của các dòng/ giống Mắc ca đã được trồng trên các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh KonTum
 •  - Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng được bản đồ vùng thích nghi cho việc trồng các dòng / giống Mắc ca thích hợp và hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi: Từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2026.

 •  Phương thức khoán chi từng phần.

8. Tổng số kinh phí thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 571,0 triệu đồng, 571,0 triệu đồng

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ:

 •  - 09 báo cáo chuyên đề.
 •  - Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng và chăm sóc cho 2 - 3 dòng / giống Mắc ca có triển vọng và các mô hình (phương thức) trồng phù hợp với điều kiện sản xuất trên các vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum.
 •  - Bản đồ và cơ sở dữ liệu GIS phân cấp các tiểu vùng sinh thái thích nghi và dòng/ giống mắc phù hợp để trồng ở tỉnh Kon Tum. (Hệ tọa độ VN2000, tỷ lệ 1:25.000).
 •  - Đề xuất giải pháp phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 •  - Báo cáo tổng kết khoa học.
 • - 01 Bài báo trong nước.

10. Quyết toán kinh phí thực chi theo nội dung chi chủ yếu:

 • Trả công lao động: 258,995 triệu đồng
 • Nguyên, vật liệu, năng lượng: 33,6 triệu đồng. Chi khác: 278,404 triệu đồng
 • Tổng cộng: 571,000 triệu đồng.

Danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện: Võ Hùng: 101,022 triệu đồng.

 • Lê Đình Nam: 49,336 triệu đồng
 • Phạm Đoàn Phú Quốc: 33,811 triệu đồng
 • Trần Thị Phượng: 41,481 triệu đồng
 • Đặng Thành Nhân: 8,328 triệu đồng
 • Ngô Thế Sơn: 8,328 triệu đồng
 • Cao Thị Hoài: 8,328 triệu đồng
 • Nguyễn Lê Thanh An: 8,328 triệu đồng

11. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 đồng.