1

SỔ TAY SINH VIÊN 2022

2

SỔ TAY SINH VIÊN 2021

Attachments:
Download this file (1. Thông tư số 10-2016-TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.PDF)1. Thông tư số 10-2016-TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.PDF[ ]4858 kB
Download this file (2. Quy chế công tác sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.pdf)2. Quy chế công tác sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.pdf[ ]376 kB
Download this file (3. Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Tây Nguyên”.pdf)3. Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Tây Nguyên”.pdf[ ]26395 kB
Download this file (3.1. Phiếu Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.pdf)3.1. Phiếu Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.pdf[ ]144 kB
Download this file (4. Quy định Về việc thực hiện văn hóa học đường đối với sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.pdf)4. Quy định Về việc thực hiện văn hóa học đường đối với sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.pdf[ ]8677 kB
Download this file (5. Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT)  năm 2008.pdf)5. Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm 2008.pdf[ ]301 kB
Download this file (5.1. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46-2014-QH13 của Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 13-6-2014.pdf)5.1. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46-2014-QH13 của Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 13-6-2014.pdf[ ]518 kB
Download this file (5.2. Thông tư liên tịch số 41-2014 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.pdf)5.2. Thông tư liên tịch số 41-2014 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.pdf[ ]619 kB
Download this file (5.3. Công văn số 4660-BGDĐT-CTHSSV ngày 10-9-2015 về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.pdf)5.3. Công văn số 4660-BGDĐT-CTHSSV ngày 10-9-2015 về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.pdf[ ]457 kB
Download this file (6. 13_2007_TTLB_-Hướng dẫn khám sức khỏe-HSSV.pdf)6. 13_2007_TTLB_-Hướng dẫn khám sức khỏe-HSSV.pdf[ ]210 kB
Download this file (7. Quyết định số 157-2007-QĐ-TTg, ngày 27-9-2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên..doc)7. Quyết định số 157-2007-QĐ-TTg, ngày 27-9-2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên..doc[ ]53 kB
Download this file (7.1. Quyết định số 05-2022-QĐ-TTg, ngày 23-03-2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 157.pdf)7.1. Quyết định số 05-2022-QĐ-TTg, ngày 23-03-2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 157.pdf[ ]836 kB
Download this file (7.2. Công văn số 2162A-NHCS-TD ngày 02-10-2007 về Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên theo.doc)7.2. Công văn số 2162A-NHCS-TD ngày 02-10-2007 về Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên theo.doc[ ]105 kB
Download this file (7.3. Quyết định số 1656-QĐ-TTg, ngày 19-11-2019 về điều chỉnh mức vay đối với học sinh, sinh viên..pdf)7.3. Quyết định số 1656-QĐ-TTg, ngày 19-11-2019 về điều chỉnh mức vay đối với học sinh, sinh viên..pdf[ ]172 kB