Chế độ chính sách

Attachments:
Download this file (1. Nghị định số 572007NĐ-CP ngày 952017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.pdf)1. Nghị định số 572007NĐ-CP ngày 952017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.pdf[ ]568 kB
Download this file (2. Nghị định số 812021NĐ-CP Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ .pdf)2. Nghị định số 812021NĐ-CP Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ .pdf[ ]2600 kB
Download this file (2.1. Quyết định 131QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 2020.pdf)2.1. Quyết định 131QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 2020.pdf[ ]363 kB
Download this file (2.2.Quyết định 353QĐTTg Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 -.pdf)2.2.Quyết định 353QĐTTg Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 -.pdf[ ]320 kB
Download this file (2.3.Quyết định số 612QĐ TTg  về Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đổng bào dân tộc thiểu số và miền núi g.pdf)2.3.Quyết định số 612QĐ TTg về Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đổng bào dân tộc thiểu số và miền núi g.pdf[ ]2694 kB
Download this file (2.4.Quyết định số 861QĐ TTg Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III khu vực II khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mi.pdf)2.4.Quyết định số 861QĐ TTg Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III khu vực II khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mi.pdf[ ]326 kB
Download this file (3. Quyết định số 662013QĐ TTg Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở .pdf)3. Quyết định số 662013QĐ TTg Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở .pdf[ ]136 kB
Download this file (3.1 Thông tư liên tịch số 352014TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 662013QĐ-TTg .pdf)3.1 Thông tư liên tịch số 352014TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 662013QĐ-TTg .pdf[ ]485 kB
Download this file (4. Văn bản hợp nhất số 05VBHN-BGD ĐT ngày 3082021 quy định về Trợ cấp xã hội đối với HSSV.pdf)4. Văn bản hợp nhất số 05VBHN-BGD ĐT ngày 3082021 quy định về Trợ cấp xã hội đối với HSSV.pdf[ ]989 kB