Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 2009 theo Quyết định số 807/QĐ-ĐHTN-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên. Theo Quyết định số 1460/QĐ-ĐHTN ngày 24/8/2023 của Hiệu trường Trường Đại học Tây Nguyên Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin. Cho đến nay, Bộ môn đã không ngừng cải tiến quy trình quản lý, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Đào tạo chuyên ngành Triết học; nghiên cứu khoa học; giảng dạy học phần: Triết học Mác-Lênin cho bậc cao học; các học phần thuộc chuyên ngành lý luận chính trị như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2, Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử các học thuyết kinh tế cho bậc cao đẳng, đại học; Các học phần chuyên ngành cho 2 ngành đào tạo của khoa: Triết học và Giáo dục chính trị; các học phần Lý luận chính trị, Lý luận chính trị 1 cho các lớp liên thông của Nhà trường.

III. Lãnh đạo Bộ môn

TS. Phạm Phương Anh

Phó Trưởng Bộ môn (PTC)

IV. Đội ngũ cán bộ, viên chức của bộ môn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Email

1

Vũ Thị Việt Anh

1977

Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa 

vtvanh@ttn.ed.vn

2

Phạm Phương Anh

1984

Tiến sĩ Triết học, Phó Trưởng Bộ môn (PTC từ tháng 01/2023)

ppanh@ttn.edu.vn

3

Nguyễn Thị Hải Yến

1978

Thạc sĩ Triết học. Chủ tịch Công đoàn Khoa

nguyenthihaiyen@ttn.edu.vn

4

Nguyễn Quang Dương

1984

CN Kinh tế chính trị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

nqduong@ttn.edu.vn

5

Đặng Nguyên Hà

1981

Tiến sĩ Triết học

dnha@ttn.edu.vn

6

Lê Thị Hồng Hạnh

1990

Tiến sĩ Triết học, Liên Chi hội trưởng LCH SV khoa

lthhanh@ttn.edu.vn

7

Nguyễn Đình Huấn

1982

Thạc sĩ Triết học

ndhuan@ttn.edu.vn

8

Nguyễn Bảo Lâm

1986

Thạc sĩ Triết học

nblam@ttn.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thu Nguyên

1984

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, ThS Kinh tế chính trị

nguyenthithunguyen@ttn.edu.vn

10

Phạm Thị Tâm

1991

Thạc sĩ Triết học

pttam@ttn.edu.vn

11

Trương Văn Thủy

1991

Tiến sĩ Kinh tế chính trị

truongvanthuy@ttn.edu.vn


Tập thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin