Điều kiện reset mật khẩu đăng kí tín chỉ!

- Phải có tài khoản email do Nhà trường cấp theo dạng masv@sv.ttn.edu.vn

- Phải đăng nhập vào email outlook để kích hoạt mật khẩu

Xem hướng dẫn tại đây!


Reset mật khẩu

Xem hướng dẫn tại đây!

*Chú ý: Ví dụ ngày sinh là: 05/03/2002 nhập thành 05/03/02