KHOA KINH TẾ

Điện thoại: (0262) 3853274

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kkinhte

 

Ngành kinh doanh thương mại

Ngành Kinh doanh thương mại đào tạo các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hoạt động thương mại, điều hành và quản lý doanh nghiệp thương mại; Sinh viên có khả năng trong việc hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính tín dụng, các đơn vị hành chính sự nghiệp có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thương mại.